Regulamin usług rozwojowych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH

Firma jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, organizacji branżowej w Polsce. Stosuje Kodeks Dobrych Praktyk PIFS i Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Firma zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację usług rozwojowych, których podstawą jest niniejszy Regulamin.

 

I. Regulamin świadczenia usług rozwojowych

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych i doradczych przez APAULY GROUP Sp. z o.o., warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zamawiając usługę, Użytkownik oraz Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 3. Siedziba spółki APAULY GROUP Sp. z o.o. znajduje się w Gliwicach, ul. Dworcowa 43, 44-100 Gliwice.
 4. Użytkownik może kontaktować się z APAULY GROUP Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]; telefonicznie: +48 533 323 441 lub +48 32 726 11 34 w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, lub w formie pisemnej na adres siedziby spółki APAULY GROUP Sp. z o.o.

§2. Definicje

 1. Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług rozwojowych, tj. niniejszy dokument.
 2. Organizator – oznacza APAULY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Dworcowa 43, 44-100 Gliwice, NIP: 6312660927, KRS nr 0000600616.
 3. Strony – oznacza strony Internetowe Organizatora dotyczące szkoleniowo-rozwojowego obszaru działalności spółki, tj. rozwijamyfirmy.apauly.pl, www.szkola.pm oraz www.akademiaapo.pl znajdujące się pod adresem www.apauly.pl.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Stron Organizatora.
 5. Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zgłosiła osobę/y do udziału w usłudze rozwojowej, we własnym imieniu zgłosiła się na usługę rozwojową lub zamówiła publikację, tj. posiada status strony stosunku prawnego zawartego z Organizatorem.
 6. Uczestnik – osoba, która będzie brała lub bierze udział w usłudze rozwojowej.
 7. Usługa rozwojowa – usługa obejmująca działania edukacyjne, które mają pozwolić na nabycie/uzyskanie/utrzymanie/wzrost wiedzy/umiejętności/kompetencji/kwalifikacji uczestników poprzez realizację usług rozwojowych takich jak:
 • Szkolenie otwarte – usługa oferowana na stronie organizatora apauly.pl, na którą może zapisać się każdy Uczestnik, pod warunkiem przesłania zgłoszenia w określonym terminie, dostępności miejsc szkoleniowych w chwili otrzymania zgłoszenia przez APAULY GROUP oraz zebrania się odpowiedniej liczby uczestników w grupie szkoleniowej.
 • Szkolenie zamknięte – usługa zorganizowana dla Klienta, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób.
 • Doradztwo – usługa realizowana poprzez: Doradztwo indywidualne lub grupowe, Coaching, Mentoring – realizowana zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta.
 • Są to także działania mające na celu rozwój klienta poprzez świadczenie m.in. działań diagnostycznych (np. analiza potrzeb) lub wspierających wdrożenie konkretnych rozwiązań.

Nie odnosi się to do działań inwestycyjnych.

 1. Zapytanie – zapytanie o usługę rozwojową przesłane do Organizatora w dowolnej formie.
 2. Zgłoszenie – oświadczenie woli w formie pisemnej, ustnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości ze Stron, w którym Zamawiający oświadcza, że zgłasza siebie lub osoby trzecie do udziału w usłudze rozwojowej.
 3. Zamówienie – oświadczenie woli w formie pisemnej, ustnej lub za pośrednictwem zamówienia.
 4. Formularz zgłoszeniowy – dokument wg wzoru przekazanego przez Organizatora wypełniony przez Zamawiającego i podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązania w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę Zgłoszenia.
 5. Formularz zamówienia – dokument wg wzoru przekazanego przez Organizatora wypełniony przez Zamawiającego, stanowiący podstawę Zamówienia.
 6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub zamówienia – wiadomość e-mail wysłana do Zamawiającego lub Uczestnika przez Organizatora, stanowiąca potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia lub Zamówienia, zawierająca wzór Formularza zgłoszeniowego lub Formularza zamówienia. Przesłanie do Zamawiającego lub Uczestnika przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym i oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego treści. Powyższe stanowi również podstawę do wystawienia faktury przez Organizatora.
 7. Potwierdzenie usługi lub zamówienia – wysłana wiadomość e-mail do Zamawiającego lub Uczestnika przez Organizatora, stanowiąca potwierdzenie przyjęcia realizacji usługi rozwojowej lub przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesłanie do Zamawiającego lub Uczestnika przez Organizatora potwierdzenia usługi lub zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym i oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego treści. Powyższe stanowi również podstawę do wystawienia faktury przez Organizatora.
 8. Oferta – dokument, w którym Organizator zaproponował zakres i warunki usługi rozwojowej, jakie może świadczyć dla Zamawiającego.
 9. Umowa – dokument, na mocy którego Organizator i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie. Na jego podstawie Organizator przeprowadza usługę i wystawia fakturę. Umowa zostaje zawarta na wniosek jednej ze stron stosunku prawnego w przypadku ustalenia przez strony indywidualnych postanowień umownych, których nie zawiera formularz zgłoszeniowy, bądź formularz zamówienia.
 10. Zaświadczenie udziału w usłudze rozwojowej – dokument potwierdzający uczestnictwo w usłudze rozwojowej, podpisany przez Organizatora i/lub trenera prowadzącego zajęcia szkoleniowe, który otrzymuje Uczestnik po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.
 11. Szablon – dokument opublikowany na stronie www.szkola.pm udostępniony Użytkownikom strony po wcześniejszym podaniu adresu mailowego.

§3. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Organizatora

 1. Strony prezentują ofertę Organizatora, za pośrednictwem których Użytkownicy mogą dokonywać Zgłoszeń oraz przesyłać Zapytania oraz Zamówienia.
 2. Organizator świadczy usługi rozwojowe. Strony określają warunki ich realizacji oraz umożliwiają dokonanie Zgłoszenia na usługi rozwojowe.
 3. Organizator świadczy ponadto usługę „Newsletter” za pośrednictwem Stron. Usługa „Newsletter” jest świadczona drogą elektroniczną.
 4. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierających informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach oferowanych przez Organizatora. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
 5. Umowa „Newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony.
 6. Organizator udostępnia użytkownikom bezpłatne treści w postaci szablonów. Warunkiem pobrania szablonów jest podanie adresu mailowego.
 7. Organizator zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług zgodnie z opisem danej usługi rozwojowej i przyjętymi standardami jakościowymi.

§4. Warunki zgłoszenia

 1. Zgłoszenie na usługę rozwojową następuje za pośrednictwem:
 2. Formularza zgłoszeniowego on-line – poprzez kliknięcie „zapisz się” lub „zamów szkolenie zamknięte”, wypełnienia wszelkich niezbędnych danych w Formularzu zgłoszeniowym oraz naciśnięcia „wyślij”.
 • Wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected].
 • Rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora.
 • Zgłoszenie na usługę rozwojową powinno zawierać co najmniej:
 • Imię i nazwisko lub nazwę Zamawiającego.
 • Imię i nazwisko Uczestnika/ów.
 • Dane kontaktowe do Zamawiającego.
 • Adres e-mail Uczestnika/ów.
 • Nazwę szkolenia.
 • Termin szkolenia.
 • Miejsce szkolenia, tj. miasto.
 1. Na podstawie otrzymanego Zgłoszenia na usługę rozwojową, Organizator wysyła Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wpisuje Zamawiającego na listę Uczestników wybranej usługi rozwojowej. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, odpowiedzi na Zapytanie lub odmowy realizacji Usługi rozwojowej, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia lub Zapytania.
 2. Warunkiem udziału w usłudze rozwojowej jest przekazanie Organizatorowi wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, otrzymanego od Organizatora wraz z Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, w wersji on-line lub pocztą elektroniczną najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem usługi (liczy się data wpływu formularza zgłoszenia do siedziby organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w usłudze rozwojowej jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem. W przypadku usług o charakterze doradczym oraz szkoleń zamkniętych forma zgłoszenia jest indywidualnie uzgodniona z Zamawiającym.
 3. O przyjęciu na usługę decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników na dany termin szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób. Wyjątkiem jest usługa dofinansowana ze środków publicznych. W przypadku większej liczby zgłoszeń na usługi rozwojowe o charakterze otwartym, kolejne zgłoszenia wpisywane są na listę rezerwową.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w usłudze rozwojowej, bez podania przyczyny, zwłaszcza w przypadku, gdy firma zgłaszająca i/lub uczestnicy zgłoszeni przez firmę i/lub osoby prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec organizatora. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 5. Przesłanie do organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Usług Rozwojowych i warunków uczestnictwa.
 6. Umowę na realizację usługi rozwojowej o charakterze otwartym stanowi formularz zgłoszeniowy określający miejsce, datę, cenę, warunki przyjęcia zgłoszenia i rezygnacji ze szkolenia, kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację usługi. Umowę na realizację usługi rozwojowej o charakterze zamkniętym stanowi formularz zamówienia bądź odrębna umowa podpisywana indywidualnie w trybie uzgodnionym z Zamawiającym.
 7. W przypadku nieotrzymania Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Organizator prosi o kontakt telefoniczny pod nr +48 533 323 441.
 8. Zgłoszenia na usługę rozwojową można wysyłać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem Formularzy zgłoszeniowych na Stronach.

§5. Warunki realizacji usług rozwojowych

 1. Usługi rozwojowe realizowane są wg programu i szczegółowej agendy oraz na warunkach zawartych na Stronach, w Umowie i w Regulaminie.
 2. Terminy usług rozwojowych otwartych podane są na Stronach Organizatora i mogą ulec zmianie za zgodą uczestników i prowadzącego. Terminy usług rozwojowych zamkniętych ustalane są na podstawie umowy z Zamawiającym.
 3. Godzina usługi szkoleniowej wynosi 45 minut, przy czym trener jest dostępny po zakończeniu usługi przez minimum 1 dodatkową godzinę w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z programem szkolenia lub kursu (lub dokonuje tego za pośrednictwem poczty elektronicznej). Czas trwania innych usług rozwojowych jest uzgadniany z klientem.
 4. Usługa rozwojowa zostaje potwierdzona poprzez Potwierdzenie usługi, wysyłane na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia danej Usługi Rozwojowej.
 5. Informacje organizacyjne zawierające agendę szkolenia zostają wysłane do Zamawiającego i/lub Uczestnika/ów na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem danej Usługi rozwojowej. Uzgodnienia w ramach usług o charakterze doradczym zapadają bezpośrednio pomiędzy doradcą, mentorem lub coachem, a klientem, a ich potwierdzenie jest przesyłane w wersji elektronicznej do doradcy, mentora lub coacha oraz klienta.
 6. Trener prowadzący usługę rozwojową może zmienić zakres Usługi rozwojowej lub jej agendę, jeśli w jego przekonaniu Usługa rozwojowa będzie efektywniejsza lub lepiej dostosowana do potrzeb grupy szkoleniowej. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu szkolenia oraz regulaminu ośrodka, w którym prowadzone jest szkolenie. W przypadku naruszenia zasad regulaminu szkolenia lub regulaminu ośrodka, w którym prowadzone jest szkolenie, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia szkody związanej z naruszeniem, na zasadach ogólnych, do pełniej wysokości szkody.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w usługach rozwojowych w terminie do 1 dnia przed rozpoczęciem Usługi rozwojowej. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może dokonać zmiany bez zachowania niniejszego terminu.
 8. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi rozwojowej. O fakcie oraz przyczynach odwołania Usługi rozwojowej Organizator poinformuje Uczestników usługi w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania Usługi rozwojowej z przyczyn leżących po stronie Organizatora opłata za usługę zostanie zwrócona w pełnej kwocie. Każdy uczestnik może wnieść reklamację zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie. Uzgodnienia dotyczące usług o charakterze doradczym mogą obejmować inne ustalenia z doradcą, mentorem lub coachem.
 9. Uczestnik lub Zamawiający może zrezygnować z Usługi rozwojowej zgodnie z poniższymi zapisami:
 • Rezygnacja z udziału w usłudze nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Usługi rozwojowej nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w usłudze w formie pisemnej (dopuszcza się oświadczenie przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) na adres organizatora. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do siedziby organizatora. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w usłudze, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej, Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny usługi tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za usługę. W przypadku, jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
 • Przy rezygnacji w terminie poniżej 7 dni od planowanego terminu rozpoczęcia usługi rozwojowej, Zamawiający zobowiązuje się pokryć 100% wartości Zamówienia.
 • Nieodwołanie Zgłoszenia powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami udziału w Usłudze rozwojowej. Zamawiający ma prawo do zmiany uczestnika szkolenia na innego.
 • Informacje o odwołaniu lub przesunięciu Usługi rozwojowej Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości sms.
 • Po zakończonej Usłudze rozwojowej Uczestnik otrzymuje Zaświadczenia udziału w szkoleniu.
 • Usługa kończy się w formie określonej w opisie usługi. Ewentualne przystąpienie do egzaminu zewnętrznego określa program usługi zawarty na Stronach Organizatora lub umowa z Zamawiającym.

§6. Warunki płatności oraz ceny usług

 1. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty środków pieniężnych z tytułu zamówionej Usługi Rozwojowej, po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie nie później niż 7 dni po jej otrzymaniu. Wpłaty należy uiszczać: Przelewem na numer konta Organizatora: Bank Pekao, nr: 13 1950 0001 2006 0036 3719 0002 (tytuł przelewu: nazwa i data usługi, imię i nazwisko Zamawiającego).
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto Organizatora do 7 dni od daty wpływu i przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Faktura nie wymaga podpisu i pieczątki.
 3. Brak wpłaty w terminie wskazanym w ust. 1 jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Usłudze rozwojowej.
 4. W przypadku realizacji usług zamkniętych płatność za usługę może zostać uiszczona po zakończeniu Usługi rozwojowej. Płatność zostaje dokonana na podstawie faktury wystawionej po realizacji Usługi w terminie wskazanym w fakturze.
 5. Cena podana przy każdej Usłudze rozwojowej realizowanej w formie otwartej jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 6. Cena Usługi Rozwojowej w formie otwartej zawiera: udział w usłudze rozwojowej, materiały szkoleniowe, wyżywienie dla Uczestnika (przerwa kawowa i lunch), zaświadczenie udziału w usłudze rozwojowej, salę szkoleniową. Cena Usługi Rozwojowej w formie otwartej nie zawiera: kosztów dojazdu, zakwaterowania.
 7. Wyjątkiem od ust. 7 jest usługa dofinansowana ze środków publicznych: nie obejmuje ona kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie trwania usługi rozwojowej.
 8. Cena Usługi Rozwojowej w formie zamkniętej dopasowana jest do wymagań Zamawiającego.
 9. Dla osób fizycznych i prawnych ceny podane na Stronach są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% (faktura ze stawką VAT 23%). Istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).
 10. W przypadku Usługi Rozwojowej realizowanej w formie zamkniętej, płatności dokonywane za Usługę realizowane są na podstawie warunków określonych w Ofercie, Umowie lub w inny sposób uzgodniony indywidualnie między Organizatorem a Zamawiającym.

§7. Rezygnacja z zamówienia Usługi Rozwojowej

 1. Uczestnik lub Zamawiający może zrezygnować z Usługi rozwojowej zgodnie z poniższymi zapisami:
 • Rezygnacja z udziału w usłudze nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Usługi rozwojowej nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w usłudze w formie pisemnej (dopuszcza się oświadczenie przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) na adres organizatora. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do siedziby organizatora. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości. Organizator dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w usłudze, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej, Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny usługi tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za usługę. W przypadku, jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
 • Przy rezygnacji w terminie poniżej 7 dni od planowanego terminu rozpoczęcia usługi rozwojowej, Zamawiający zobowiązuje się pokryć 100% wartości Zamówienia.
 • Nieodwołanie Zgłoszenia powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami udziału w Usłudze rozwojowej. Zamawiający ma prawo do zmiany uczestnika szkolenia na innego.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

§8. Polityka reklamacji

 1. Każdy uczestnik usługi rozwojowej ma prawo wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi rozwojowej, zgodnie z procedurą opisaną na Stronach organizatora. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej (dopuszcza się oświadczenie przesłane pocztą tradycyjną, lub elektroniczną). Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć do siedziby Organizatora.
 2. Termin składania reklamacji wynosi 5 dni roboczych, licząc od dnia, w którym usługa została wykonana lub powinna być wykonana.
 3. Reklamacja musi zawierać:
 • przedmiot reklamacji – nazwę usługi rozwojowej, termin i miejsce realizacji,
 • powód reklamacji i szczegółowy opis niezgodności, wraz z oczekiwaniami Uczestnika wobec Organizatora,
 • dane osoby zgłaszającej reklamację: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres do korespondencji.
 1. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego od jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:
 • częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi rozwojowej,
 • możliwość ponownego uczestnictwa w usłudze o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.
 1. Oceny zasadności reklamacji dokonuje zarząd po sprawdzeniu realizacji usługi oraz rozmowie z prowadzącym usługę. Decyzję o stwierdzeniu zasadności reklamacji oraz sposobie zadośćuczynienia podejmuje prezes firmy.
 2. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.
 3. Każda reklamacja podlega rejestracji w księdze reklamacji i służy do oceny działania firmy dokonywanej corocznie przez prezesa zarządu.
 4. Z postępowania reklamacyjnego sporządzany jest protokół, który jest udostępniany do wglądu
  w siedzibie firmy.
 5. Niezależnie od wyniku procesu reklamacji, Uczestnik otrzymuje pisemne stanowisko Organizatora w tym zakresie wraz z uzasadnieniem decyzji oraz wytycznymi dotyczącymi dalszego sposobu postępowania.

§9. Jakość Usług rozwojowych

 1. Firma jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, organizacji branżowej w Polsce. Stosuje Kodeks Dobrych Praktyk PIFS i Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Firma zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację usług rozwojowych.
 2. Usługa rozwojowa realizowana jest w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia się oraz higienę pracy umysłowej i fizycznej, odpowiednio do celu i form prowadzenia szkoleń lub kursu przy wykorzystaniu różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych.
 3. Usługi rozwojowe oferowane przez Organizatora prowadzą praktycy z minimum 3-letnim doświadczeniem merytorycznym w omawianym obszarze. Osobą odpowiadającą za dobór kadry o odpowiednich kompetencjach do zakresu merytorycznego szkolenia jest zarząd. Osoby dedykowane do poprowadzenia usługi są opisane i przedstawione uczestnikom przed usługą zgodnie ze Standardem SUS 2.0 zawierającym: opis specjalizacji, opis doświadczeń zawodowych i kluczowych kompetencji, posiadane kwalifikacje (uprawnienia, certyfikaty i dyplomy), opis doświadczenia w realizowaniu danych usług szkoleniowo - rozwojowych, posiadane referencje.
 4. Zakres merytoryczny prowadzonych usług dotyczy wyłącznie specjalizacji firmy. Firma posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia oferowanych usług rozwojowych.
 5. Prowadzący usługi rozwojowe zobowiązani są do stosowania Kodeksu Etycznego PIFS i Standardu Usługi Szkoleniowo-rozwojowej SUS 2.0.
 6. Przed rozpoczęciem usługi rozwojowej o charakterze szkoleniowym prowadzący dokonuje analizy potrzeb szkoleniowych uczestników. W przypadku pozostałych usług wykonanie analizy potrzeb uzgadniane jest pomiędzy uczestnikami a prowadzącymi.
 7. Po zakończeniu usługi rozwojowej wśród uczestników jest przeprowadzana anonimowa ankieta ewaluacyjna w formie wskazanej przez Organizatora (kwestionariusz w postaci papierowej lub kwestionariusz on-line). Organizator może zastosować inne metody ewaluacji, o których uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na początku szkolenia, które mogą obejmować m. in.: testy kompetencji pre i post, zadania praktyczne, wywiady realizowane po zakończeniu usługi, badania odroczone realizowane po 3 i/lub 6 miesiącach od zakończenia usługi (w formie ankiety lub wywiadu) lub inny udokumentowany sposób pozyskania informacji zwrotnej od uczestników bezpośrednio po zakończeniu usługi. Do ewaluacji zobowiązany jest również prowadzący w odniesieniu do opisu usługi, a w szczególności jej programu, metod, formy i celów. Prowadzący otrzymują wyniki ewaluacji tj. informację zwrotną o rezultatach ich pracy w zakresie pozwalającym na doskonalenie warsztatu i jakości realizowanych przez nich działań.
 8. W trakcie realizacji usługi rozwojowej, każdy uczestnik ma prawo do uzyskiwania informacji na temat organizacji, logistyki i programu usługi, a także ma prawo wnieść zastrzeżenia do realizacji usługi osobie prowadzącej lub mailem na adres [email protected].
 9. W przypadku zdarzenia losowego uniemożliwiającego przeprowadzenie usługi rozwojowej, organizator niezwłocznie informuje o tym uczestników i uzgadnia z nimi nowy termin realizacji usługi lub zmianę parametrów usługi (miejsca lub prowadzącego). Do zdarzenia losowego zalicza się np. sytuację choroby prowadzącego (lub innej niedyspozycji usprawiedliwionej wyłącznie zdarzeniem losowym, np. wypadek drogowy, śmierć najbliższego członka rodziny itp.) lub niedostępność sali szkoleniowej niebędącej w zasobach własnych Organizatora, przy czym Organizator podejmie wszelkie czynności zmierzające do zapewnienia prowadzącego o tych samych kompetencjach i umiejętnościach lub zmianę miejsca przeprowadzenia usługi. Zmiana parametrów nie może mieć żadnego wpływu na program szkolenia i jakość usługi rozwojowej. Zdarzenie losowe nie podlega reklamacji.

§10. Postanowienia końcowe

  •  
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go Zarządzeniem Wewnętrznym w firmie
  i obowiązuje do czasu jego aktualizacji lub do czasu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez firmę organizatora.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie firmy oraz na Stronach internetowych Organizatora.
 3. APAULY GROUP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
 4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie szczególnie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia aktualizacji procedur jakości w firmie, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: APAULY GROUP Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dworcowa 43 w celach komunikacji oraz realizacji usług, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO. Aby uzyskać więcej informacji wejdź na Polityka prywatności – Apauly Group.

II. Prawa autorskie i własność

§1. Prawa autorskie i własność

 1. Wszystkie materiały powstałe na użytek i w trakcie realizacji Usług Rozwojowych, jak również opublikowane bezpłatnie szablony chronione są prawem autorskim. Organizator oświadcza, że posiada prawo do korzystania z materiałów lub przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tych materiałów.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Usługi rozwojowej i upublicznione przez Organizatora oraz opublikowane bezpłatnie szablony przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego oraz w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 3. Organizator nie wyraża zgody na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie realizacji przez Organizatora Usług Rozwojowych oraz bezpłatnych szablonów.
 4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek Usługi rozwojowej oraz bezpłatnych szablonów do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 5. W przypadku Usług Rozwojowych realizowanych w formule zamkniętej, Organizator i Zamawiający mogą ustalić inny zakres uregulowań dotyczących praw autorskich.