Dofinansowanie unijne na wsparcie placówek szkolnych

Czy Twoja placówka edukacyjna jest gotowa na nowe wyzwania? Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego FE SL 2021-2027 otwierają drzwi do możliwości transformacji w dziedzinie edukacji zawodowej. Działanie 10.23 „Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu” jest szansą na wsparcie projektów, które wpisują się w cele Unii na rok 2030 dotyczące energii, klimatu, i neutralności klimatycznej gospodarki do 2050 roku.

PROGRAM OPERACYJNY: FE SL 2021-2027
DZIAŁANIE: 10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu
PODDZIAŁANIE: Fundusze Europejskie na transformację
DATA KONKURSU: 04.08.2023 – 25.01.2024

Cel projektu: Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

BENEFICJENCI:
  1. Administracja publiczna
  2. Instytucje nauki i edukacji
  3. Instytucje wspierające biznes
  4. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  5. Przedsiębiorstwa
WNIOSKODAWCA:

Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę, do której skierowane jest wsparcie.

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach działania 10.23 stanowią osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na obszarze jednego z 7 podregionów województwa śląskiego określonych w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 (TPST) tj. podregion katowicki, sosnowiecki, tyski, bytomski, gliwicki, rybnicki oraz bielski.
Uwaga: Projekt jest skierowany do szkół branżowych I stopnia i techników, z wyłączeniem szkół specjalnych, znajdujących się na terenie jednego z 7 podregionów województwa śląskiego objętego procesem transformacji określonych w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego (TPST).

W naborze można ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach następujących typów projektów:
Typ 1: Upowszechnianie i rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu: Upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe (w tym RSI, PRT). Wsparcie polega na podnoszeniu, zmianie lub aktualizacji nowych kwalifikacji, kompetencji w formie m.in.: szkoleń, kursów dla uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, w tym staże i praktyki (w tym zagraniczne) dla uczniów, doradztwa i poradnictwa zawodowego dla uczniów, wsparcia praktycznej nauki zawodu (w tym doposażanie sal nauki, etc.) oraz tworzeniu wirtualnych pracowni, w kierunku zielonej i cyfrowej gospodarki.

PRZYKŁADOWE WYDATKI

1. szkolenia, kursy dla uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
2. Staże i praktyki (w tym zagraniczne) dla uczniów. Staże uczniowskie, w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe,
3. doradztwo i poradnictwo zawodowe dla uczniów,
4. wsparcia praktycznej nauki zawodu np. – Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.


Typ 2: Wsparcie placówek kształcenia zawodowego w zmianie profilu nauczania. Wsparcie kierowane do placówek kształcenia zawodowego (branżowego, technicznego, szkół artystycznych) którego celem jest:
1. utworzenie nowego kierunku kształcenia w szkole.,
2. zmiana lub dostosowanie istniejącego profilu/kierunku kształcenia na kierunki zgodne z regionalnymi inteligentnymi oraz technologicznymi specjalizacjami, z uwzględnieniem potencjału lokalnych rynków pracy oraz zielonej i cyfrowej gospodarki oraz konieczności zwiększania zainteresowania kierunkami niestereotypowymi dla danej płci, zwłaszcza włączania młodych dziewcząt w kierunki techniczne, innowacyjne, STEM.


Typ 3: Współpraca szkół kształcenia zawodowego z uczelniami wyższymi oraz pracodawcami.
1. Wsparcie kierowane do placówek kształcenia zawodowego (branżowego, technicznego, szkół artystycznych), którego celem jest: poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia realizowane np. u przedsiębiorców, pracodawców i na uczelniach wyższych.

WARUNKI FINANSOWANIA:

Maksymalny poziom dofinansowania :100,00 %.
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą mogli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 100.000 zł. PLN.
Okres trwałości dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w ramach działania wynosi 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji z funduszy europejskich, zapytaj, czy możemy Ci w tym pomóc.
Jeśli chcesz dostać szczegółowe informacje wypełnij formularz: Tutaj

    Comments are closed