Jak pracujemy

Krok 1

Analiza i dobór źródeł finansowania

Krok 2

Pozyskanie dofinansowania

Krok 3

Realizacja projektu i jego rozliczenie

Krok 4

Audyt projektu unijnego

Krok 1: ANALIZA I DOBÓR ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Wyróżnia nas kompleksowa pomoc w procedurze aplikowania o dotacje zewnętrzne a także podczas realizacji projektu.

 • analiza projektu zgłaszanego do dofinansowania

 • wyszukanie źródeł finansowania przedsięwzięcia

 • wskazanie optymalnych źródeł finansowania

 • monitoring źródeł finansowania i biuletyn informacyjny na temat możliwości aplikowania

Krok 2: POZYSKANIE DOFINANSOWANIA

Nasza oferta obejmuje:

 • przygotowanie projektu

 • tworzenie wniosku o dofinansowanie

 • tworzenie biznes planów i studiów wykonalności

 • pomoc w skompletowaniu dokumentów aplikacyjnych

 • pilotowanie procesu składania i oceny wniosków

 • przygotowanie umowy o dofinansowanie

Krok 3: REALIZACJA PROJEKTU I JEGO ROZLICZENIE

Wsparcie beneficjentów na etapie realizacji projektu. Zależnie od potrzeb od pełnego prowadzenia projektu przez różne usługi doradcze:

 • szkolenia zespołów projektowych

 • przygotowanie procedur zakupowych

 • przygotowanie dokumentacji

 • promocja projektu zgodna z wytycznymi

 • monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu

 • rozliczanie projektu, wnioski o płatność

 • audyt projektu i przygotowanie do kontroli Instytucji Finansującej

Krok 4: AUDYT PROJEKTU UNIJNEGO

Prowadzimy audyty wewnętrzne i zewnętrzne. Czynności audytorskie prowadzimy pod kątem „wyszukania” ewentualnych niezgodności, niekompletnych procesów, powielanych zadań, jak również zbędnie generowanych kosztów. Zasadniczym celem badania jest przekazanie jednostce audytowanej rekomendacji odnośnie metod usprawnienia działalności podmiotu. Audyt w dużej mierze pełni funkcję doradczą dla kadry zarządzającej. Jego istotą jest weryfikacja czy cel wyznaczony przez organizację audytowaną został osiągnięty lub jej działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, statusem i praktykami. Audyt ocenia także procedury kontrolne celem stwierdzenia czy mechanizmy wypracowane w działalności jednostki są słuszne i skuteczne z punktu widzenia osiągnięcia jej celów.

Weryfikujemy podczas audytu:

 • realizację Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (kompletną dokumentacją aplikacyjną), umową oraz obowiązującymi przepisami prawa,

 • procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta pod kątem zapewnienia prawidłowości realizacji Projektu, rzetelności i wiarygodności przedkładanych dokumentów w związku z realizacją,

 • posiadanie przez Beneficjenta ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym,

 • posiadanie odpowiednich procedur finansowo - księgowych oraz procedur dotyczących realizacji Projektu pozwalających na racjonalne zapewnienie o poprawności Projektu,

 • prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej na potrzeby Projektu,

 • kwalifikowalność wydatków, sposób ich dokumentowania, wiarygodność i rzetelność wniosków o płatność,

 • zgodność wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej Projektu;

 • wiarygodność wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji Projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników,

 • sposób przechowywania dokumentacji Projektowej,

 • wdrożenie zaleceń przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcie ewentualnych nieprawidłowości,

 • stosowanie się do zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie Projektu i obowiązujących wytycznych w zakresie informacji i promocji

 • zgodność Projektu z politykami wspólnotowymi.