Zarządzanie procesami i projektami dla managerów i właścicieli firm

Po co w biznesie zarządzanie projektami? Współczesne organizacje XXI wieku działają w turbulentnym otoczeniu, co przede wszystkim oznacza, że zmiany w tym otoczeniu zachodzą coraz szybciej. Mówi się, że jedyne, co jest pewne we współczesnym biznesie, jest to, że przede wszystkim nastąpią zmiany w jego otoczeniu. W konsekwencji głównym zadaniem dzisiejszych menadżerów jest obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu i odpowiedzi na nie. Ponadto wprowadzenie zmian w organizacjach, którymi zarządzają w celu ich dostosowania do nowej sytuacji rynkowej. Dlatego też zarządzanie zmianami w zakresie działalności współczesnych menadżerów nabiera dużego znaczenia ponieważ każda ze zachodzących zmian organizacyjnych powinna być wprowadza przez projekt.

Dlaczego więc niektóre projekty się nie udają?

Jak podają najnowsze raporty oraz praktycy zarządzania projektami – najczęstszym powodem jest przede wszystkim brak lub niewłaściwe zaangażowanie wyższego kierownictwa organizacji. Jakie jest to więc to „właściwe” zaangażowanie, w jaki sposób należy monitorować i kontrolować tego typu przedsięwzięcia, a przede wszystkim do jakiego poziomu szczegółowości należy angażować się w projekt?

Rola szczebla zarządczego w organizacji przede wszystkim w zarządzaniu projektami jest dwojaka. Z jednej strony menadżerowie podejmują decyzje o uruchomieniu lub odrzuceniu poszczególnych projektów lub programów, z drugiej zaś strony są zaangażowani w poszczególne inicjatywy np. w roli komitetu sterującego.

Szkolenie Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej IPMA ®

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Cena szkolenia: 1200 zł brutto/os.

Przedsprzedaż szkolenia do 08.01.2020: 1020 zł brutto/os.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • konsultacje po szkoleniu.
 • materiały szkoleniowe,
 • usługę cateringową – przerwy kawowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie uczestników ze strategicznym podejściem do zarządzania procesami, projektami (w tym programami i portfelem) w ujęciu realizacji przyjętych celów strategicznych organizacji.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • uczestnik będzie wiedział, jak zaoszczędzić koszty i zwiększyć zyskowność w firmie – do nawet 30%!
 1. Procesy, projekty, programy i portfel a realizacja strategii firmy
 2. Rola zarządu i wyższego kierownictwa w zarządzaniu projektem
 3. Priorytetyzacja i dobór projektów i programów w ramach portfela strategicznego
 4. Zasady podejmowania decyzji strategicznych w projekcie
 5. Analiza finansowa i ekonomiczna: budżetowanie projektu, ocena projektu, wskaźniki finansowe i ekonomiczne, dźwignia finansowa
 6. Analiza dojrzałości projektowej organizacji i project excellence baseline.
 7. Strategiczna komunikację w projekcie, poziomy odpowiedzialności i kompetencji
 8. Reprezentowanie projektu wobec szerszego grona interesariuszy, w tym własnej organizacji
 9. PMO
 10. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami w wymiarze kontekstowym organizacji,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów, programów i portfeli.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać budżetem i harmonogramem projektów w odniesieniu do celów strategicznych, uzasadnienia biznesowego i społecznego,
 • posiada kompetencje dotyczące sposobów doboru, kontroli realizacji i weryfikacji korzyści w ujęciu całej firmy,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami komunikacyjne narzędzia,

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie dedykowane jest dla właścicieli, członków zarządów, dyrektorów biur zarządzania projektami, kierowników komórek zaangażowanych w realizację projektów oraz wyższego kierownictwa firmy.

Zajęcia przede wszystkim będą prowadzone głównie metodą wykładową uzupełnioną o rzeczywiste przykłady biznesowe

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Termin szkolenia – Gliwice
zapytaj nas o termin

Termin szkolenia – Gliwice
zapytaj nas o termin

Formularz zgłoszeniowy

PDF
DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

KONSULTANT

MATEUSZ TRZECIAK

tel: +48 32 72 61 134
mobile: +48 533 323 441
e-mail: [email protected]

OPINIE KLIENTÓW

OCENA UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLENIA:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 96%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 94%