Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia SQL PL wraz z egzaminem dla 1 grupy, ok. 10 uczestników projektu oraz ich otoczenia, w ramach projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 9.1.5 – programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin”.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 1