Warsztaty egzaminacyjne – IPMA® Level D/C

Poznaj zasady egzaminu w praktyce, zanim do niego podejdziesz.
Powtórz materiał i bądź pewien swoich możliwości.

Szkolenie obejmuje praktyczny warsztat zadań egzaminacyjnych. Przygotowane zostało przez instruktorów posiadających certyfikację C i B.

Co WAŻNE!

Szkolenie, poprzez symulację pod okiem eksperta, przygotowuje uczestników do egzaminu. Pozwala również na usystematyzowanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych oraz interpersonalnych.

Szkolenie Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej International Project Management Association ®

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 2 dni

Godziny szkolenia: 9:00 – 17:00

Cena szkolenia: 1000 zł brutto/os.∗

Koszt egzaminu IPMA-D: dodatkowo 1230 zł brutto/os.

Koszt egzaminu IPMA-C: dodatkowo 3690 zł brutto/os.(kwota dla osób nie posiadających aktualnego certyfikatu IPMA-D)

Koszt egzaminu IPMA-C: dodatkowo 2480 zł brutto/os. (kwota dla osób posiadających aktualny certyfikat IPMA-D)

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z przebiegiem egzaminu, wymaganiami egzaminacyjnymi i zadaniami oraz omówienie symulacji egzaminu.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Przygotowanie do egzaminu pod okiem eksperta. Usystematyzowanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych oraz interpersonalnych.

 • Przeprowadzenie testu egzaminacyjnego.
 • Omówienie poszczególnych elementów testu,
 • Przeprowadzenie assessmentu z symulacją projektową,
 • Omówienie poszczególnych elementów assessmentu,
 • Omówienie niezbędnych przygotowań do egzaminu.
Joanna Pauly

Joanna Pauly
Project Manager, Trener, Coach

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z obszaru europeistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu finansów, na Politechnice Śląskiej w obszarze brokeringu technologicznego, dzięki którym prowadzi obecnie projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne. Ukończyła również Międzynarodowe Studia Coachingu akredytowane przez International Coach Federation. Jest członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (gdzie od czerwca pełni funkcję członka zarządu) i Regionalnej Izby Gospodarczej (w Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem).
Przez 4 lata od 2002-2006 r. pracowała w Biurze Prasowym, Biurze Integracji Europejskiej, a następnie w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Była odpowiedzialna za organizację kampanii przedreferendalnej w Polsce, a następnie za weryfikację i potwierdzanie płatności z funduszy przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przez 7 lat od 2007 do 2014 r. była akredytowanym trenerem i doradcą specjalistycznym przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalnych Ośrodkach EFS w Warszawie, Katowicach, Rybniku, Kielcach, Radomiu i Ciechanowie.
Specjalistka w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji z zewnętrznych źródeł finansowania. Zaplanowała i kierowała ponad 70 projektami z różnych dziedzin, w tym infrastrukturalnych i szkoleniowych. Pracowała przy projektach o sumarycznym budżecie prawie 1 mld zł. Realizuje projekty szkoleniowo-doradcze i inwestycyjne dla firm i instytucji publicznych oraz dla organizacji pozarządowych. Project manager IPMA i PRINCE2, Agile Scrum. Posiada wszechstronną wiedzę oraz doświadczenie w przeprowadzaniu projektów. Jest cenionym w Polsce ekspertem i asesorem projektów na poziomie administracji rządowej i samorządowej.

Posiada ponad 15- letnie doświadczenie zawodowe w pracy z :

 • klientami korporacyjnymi
 • managerami
 • przedsiębiorcami i przyszłymi przedsiębiorcami
 • klientami indywidualnymi

Swoje umiejętności coacha, trenera i mentora wykorzystuje prowadząc zajęcia w obszarach: rozwoju regionalnego, tworzeniu analiz finansowych i ekonomicznych do studiów wykonalności i biznesplanów, zarządzania projektami, pomocy publicznej, kompetencji interpersonalnych, przygotowywania projektów i wniosków, obsługi generatorów, zarządzania ryzykiem, metodyk zarządzania projektami, matrycy logicznej. Przeszkoliła ponad 6,5 tys. osób. Posiada w swoim portfolio blisko 20 tys. efektywnych godzin szkoleniowych i 5,5 tys. godzin doradczych.
Od czerwca br. jej firma znajduje się w szeregach najbardziej prestiżowej organizacji biznesowej w Polsce – Business Centre Club. Pełni funkcje asesora i eksperta przy ocenie projektów na szczeblu rządowym (przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) i na szczeblu samorządowym przy Urzędzie Marszałkowskim. Jest jurorem konkursu Dobre Praktyki EFS i asesorem nagrody Polish Project Excellence Award.

Pracowała dla takich klientów jak:
Śląski Urząd Wojewódzki, Akademia Muzyczna w Katowicach, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Grupa Cargo, Technopark Gliwice, Polska Giełda Pracy, Górnośląski Inkubator Technologiczny, SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie i wiele przedsiębiorców, gmin, szkół i ośrodków zdrowia.

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu przeprowadzenie egzaminu;
 • zna strukturę egzaminu.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • wie, w jaki sposób się przygotować do egzaminu.

Obszar KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie adresowane do osób, które pracują w zespołach projektowych aspirują do zawodu project managera oraz osób przygotowujących się do egzaminu IPMA.

Metody odzwierciedlają zadania egzaminacyjne, tj. test, assessment i wymogi dotyczące rozmowy.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Zjazdy – Gliwice
26-27.06.2020

Zjazdy – Gliwice
26-27.09.2020

Zjazdy – Gliwice
24-25.10.2020

Formularz zgłoszeniowy

PDF
DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

KONSULTANT

MATEUSZ TRZECIAK

tel: +48 32 72 61 134
mobile: +48 533 323 441
e-mail: [email protected]

OPINIE KLIENTÓW

OCENA UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLENIA:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 96%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 94%