Studia wykonalności i biznesplany

Przygotowujemy studia wykonalności oraz biznesplany jako załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu, ale również jako odrębne dokumenty planistyczne i strategiczne.
W przypadku funduszy z programów unijnych poszczególne wytyczne, określają docelową konstrukcję i treść zarówno biznesplanu, jak i studium wykonalności oraz są dopasowane do poszczególnych priorytetów, działań i rodzajów projektów.

Podstawową różnicę pomiędzy biznes planem a studium wykonalności wyznacza cel dokumentu, w jakim ma zostać on przygotowany. Studium wykonalności jest rozszerzoną wersją biznes planu. Oba dokumenty, zamiennie, są istotne i najczęściej wymagane w procesie ubiegania się o środki unijne oraz o finansowanie z banku, funduszu poręczeniowego, a także dla potencjalnych inwestorów.

Biznesplan
Biznesplan jest najczęściej dokumentem pełniącym rolę narzędzia planistycznego przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych, czy restrukturyzacji przedsiębiorstwa i jest przygotowywany dla inwestycji komercyjnych (przedsiębiorców prywatnych). Dotyczy projektów komercyjnych, których celem jest dochód przedsiębiorstwa.

Studium wykonalności
Studium wykonalności inwestycji (Feasibility Study) dotyczy zazwyczaj projektów infrastrukturalnych, komunalnych, kulturalnych itp. i stanowi odpowiednik biznesplanu dla przedsięwzięć realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, przede wszystkim przez samorządy oraz samorządowe osoby prawne. Studium wykonalności sporządza się głównie na potrzeby oceny projektów finansowanych z funduszy unijnych. Dotyczy projektów publicznych, nierzadko generujących straty finansowe, jednak opłacalnych ze względów ekonomiczno-społecznych.