Audyty projektów unijnych i ewaluacja projektów

Audyt to sprawdzenie zgodności wykorzystania zasobów (głównie finansowych) z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz określonymi standardami. Pozwala on na identyfikację obszarów wymagających wprowadzenia zmian i wskazuje rekomendacje dalszych działań.

W ramach oferowanych audytów znajdują się:

  1. Audyt środków unijnych. Polega na przeprowadzeniu dokładnego badania celem potwierdzenia, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu oraz, że ponoszone wydatki są racjonalne i efektywne, spełniając przy tym kryteria kwalifikowalności.
  2. Audyt wewnętrzny jednostek sektora finansów publicznych. Ustawia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła możliwość realizowania audytu wewnętrznego przez podmiot zewnętrzny. Spełniamy kryteria ustawowe w tym zakresie. Realizujemy kompleksowe usługi, zależnie od potrzeb, obejmujące organizację audytu wewnętrznego w jednostce, jak i tworzenie i realizację bieżących planów audytu.
  3. Kontrola finansowa oraz tworzenie systemów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
    Pomagamy jednostkom sektora finansów publicznych spełnić obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Opracowujemy regulaminy, procedury i instrukcje. Tworzymy również systemy zarządzania ryzykiem.
  4. Audyt bezpieczeństwa informacyjnego jest od 2013 roku obowiązkowy dla wszystkich jednostek realizujących zadania publiczne (ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm., rozporządzenie RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012r. Nr Poz. 526).

Ewaluacja jest działaniem polegającym na obiektywnej ocenie projektu, programu lub działalności przedsiębiorstwa podczas wszystkich etapów, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Jej zadaniem jest dostarczenie rzetelnych i użytecznych informacji, pomagających usprawnić proces decyzyjny.

Tym, co wyróżnia ewaluację jest jej UŻYTECZNOŚĆ. Pozwala na wprowadzanie zmian w kolejnych projektach i wykorzystanie doświadczeń.

Etapy realizacji usługi:

  1. Planowanie ewaluacji – analiza potrzeb oraz wstępne określenie zakresu ewaluacji, sformułowanie koncepcji badania.
  2. Gromadzenie i analiza danych – prowadzenie prac badawczych oraz analiza zebranych danych.
  3. Raportowanie – przedstawienie wyników ewaluacji w formie raportu oraz poddawanie ich pod dyskusję i do konsultacji.
  4. Wykorzystanie wyników ewaluacji – podejmowanie decyzji zmierzających do udoskonalania ewaluowanego przedsięwzięcia, na podstawie wyników badań.