Jednym z kluczowych elementów wniosku o dofinansowanie jest opis sytuacji problemowej.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS, „projektodawca powinien opisać, jakie są potrzeby i oczekiwania uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu oraz bariery, na które napotykają uczestnicy projektu.” Oczywiście najdokładniejsze dane na temat sytuacji grupy docelowej uzyskać można prowadzać systematyczne badania. J Jeżeli jednak z różnych względów projektodawca nie pokusił się o przeprowadzenie takich badań, warto sięgnąć do źródeł zastanych. Pamiętając, że Internet jest w takim samym stopniu źródłem informacji jak i dezinformacji, starajmy się sięgać do źródeł sprawdzonych.

Do godnych polecenia stron zaliczają się:

Polska w liczbach – http://www.polskawliczbach.pl/

Główny Urząd Statystyczny http://stat.gov.pl/, a szczególnie opracowania i analizy GUSuhttp://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/polska-w-liczbach-2015,14,8.html

Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Istnieją również strony skupiające się na tematyce poszczególnych osi priorytetowych, np. rynek pracy czy pomoc społeczna:

Wojewódzki Urząd Pracy http://wupkatowice.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/publikacje

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej http://rops-katowice.pl/pliki-do-pobrania/

Sporo interesujących danych zawierają często dokumenty strategiczne, np. te ze Związku ZIT (lub RIT): http://www.subregioncentralny.pl/

Opisywanie zawartości stron jest bezpłodną ambicją. Zachęcam więc do klikania i życzę owocnych poszukiwań. Pamiętajmy również, że dane statystyczne ukazują nam jedynie wybrane aspekty interesującej nas rzeczywistości – wszak wychodząc z psem na spacer statystycznie mamy  po trzy nogi 🙂

Adam Wyrwa
© APAULY GROUP Sp. z o.o.