Specjalista ds. funduszy unijnych

Perspektywa finansowa 2014-2020 ruszyła pełną parą – coraz więcej projektów jest rekomendowanych do dofinansowania. Na rynku pracy coraz częściej pojawiają się ogłoszenia, w których poszukuje się specjalistów do zespołów projektowych. Ale również coraz więcej firm i instytucji tworzy nowe zespoły specjalizujące się w pozyskiwaniu środków unijnych.

Szkolenie na poziomie zaawansowanym obejmuje wszystkie aspekty pozyskiwania środków, zarządzania projektami europejskimi oraz – najważniejsze – wskazuje na najpoważniejsze uchybienia w realizacji projektów, które skutkują zwrotem środków unijnych.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Uczestnik jest przygotowany do realizowania projektu z dofinansowaniem unijnym jako uczestnik zespołu projektowego
 • Uczestnik zna podstawowe zasady zarządzania projektem europejskim
 • Uczestnicy wie, jakie błędy i nieprawidłowości skutkują zwrotem dotacji
 • Uczestnik poznaje metodykę PCM na tle innych metod i narzędzi w obszarze zarządzania projektami rekomendowaną do realizacji projektów unijnych.
 • Uczestnik ma możliwość konsultacji z prowadzącymi po każdym dniu szkoleniowym.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji projektów unijnych i zarządzania projektem z użyciem środków unijnych w perspektywie 2014-2020.

UNIKALNOŚĆ PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Szkolenie uczy skutecznego pozyskiwania środków, zarządzania projektem i rozliczania dotacji. Ponadto szkolenie wskazuje na wady i zalety rozwiązań oraz wszystkie te aspekty realizacji projektów, które mogą skutkować zwrotem środków, pokazując dobre praktyki i przekazując fachową wiedzę. Szkolenie jest prowadzone przez eksperta specjalizującego się w pozyskiwaniu środków (ponad 50 mln pozyskanego dofinansowania) rozliczaniu projektów (ponad 900 mln rozliczonych środków EFS i EFRR) oraz zarządzaniu projektami o średniej i wysokiej złożoności o budżecie do 25 mln zł.

PROGRAM

Liczba godzin szkolenia: 16 – 2 dni

Moduł I

Programy unijne.  Dofinansowanie projektów twardych i miękkich

 • system pieniędzy publicznych w Polsce,
 • dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2014-2020,
 • analiza wybranej dokumentacji konkursowej: regulaminy, wytyczne, instrukcje przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
 • wady i zalety dofinansowania publicznego.
Moduł II

Wniosek o dofinansowanie projektu

 • cele i zakres projektu,
 • podział zadań w projekcie,
 • zarządzanie interesariuszami,
 • tworzenie i monitoring harmonogramu projektu,
 • rola zwłoki w projekcie unijnym,
 • ryzyka projektu z udziałem środków unijnych,

PCM na tle innych metodyk i metod pracy PM’a.

Moduł III

Budżet  projektu

 • kwalifikowalność EFRR,
 • kwalifikowalność EFS,
 • budżetowanie zadań zgodnie z wytycznymi realizacji projektów inwestycyjnych i miękkich,
 • budżet zadaniowy,
 • harmonogram rzeczowo-finansowy,
 • cross financing,
 • środki trwałe,
 • zmiana w projekcie unijnym.
Moduł IV

Realizacja projektu EFRR po otrzymaniu dofinansowania

 • analiza zapisów umowy o dofinansowanie projektu i ich wpływ na realizację projektu,
 • rozliczanie projektu – refundacje,
 • przepływy finansowe,
 • realizacja zakupów w projekcie i zarządzanie kontraktami w tym przychodami projektu,
 • procesy projektu unijnego,
 • nieprawidłowości w realizacji projektu.
Moduł V

Realizacja projektu EFS po otrzymaniu dofinansowania.

 • analiza zapisów umowy o dofinansowanie projektu i ich wpływ na realizację projektu,
 • rozliczanie projektu – zaliczki i rozliczanie transz,
 • przepływy finansowe,
 • realizacja zakupów w projekcie i zarządzanie kontraktami w tym przychodami projektu,
 • procesy projektu unijnego.
Moduł VI

Kontrola projektu

 • kontrola, a audyt projektu,
 • procedura i przebieg kontroli projektu,
 • przygotowanie dokumentów,
 • zakres kontroli,
 • nieprawidłowości i uchybienia,
 • reguły zwrotu środków unijnych,
 • nieprawidłowości w realizacji projektu.

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie prowadzone będzie w formie aktywnego wykładu w oparciu o prezentacje multimedialne, burzę mózgów, dyskusję, a także przy wykorzystaniu studiów przypadku, ćwiczeń warsztatowych i gotowych rozwiązań modelowych. Zakłada się, że podział zajęć warsztatowych w stosunku do teoretycznych kształtuje się następująco: 80/20.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych w formie drukowanej, dostęp do materiałów na platformie elektronicznej oraz notes. Streszczenie poruszanych zagadnień, kopia prezentacji multimedialnych, opis ćwiczeń, modelowe rozwiązania znajdują się w segregatorze i mogą służyć w dalszej pracy zawodowej dzięki zawartych w nich praktycznych materiałach – wzory dokumentów, studia przypadku i szablony do wykorzystania podczas pracy.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowane jest do project managerów i członków zespołów projektowych, którzy pracują przy projektach unijnych lub zamierzający rozpocząć realizację projektu unijnego. Szkolenie jest skierowane również dla osób zainteresowanych nabyciem wiedzy na temat funduszy unijnych w nowym okresie programowania i zarządzania projektem europejskim.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza

 • Ma wiedzę z zakresu programów europejskich
 • Ma wiedzę na temat źródeł finansowania
 • Zna uwarunkowania realizacji projektu
 • Ma wiedzę na temat realizacji projektów europejskich
 • Zna podstawowe reguły kontroli projektu

Obszar Umiejętności

 • Umie zastosować zdobytą wiedzę w praktycznym pozyskiwaniu środków europejskich
 • Potrafi samodzielnie wyszukać informacje o dofinansowaniu i dopasować je do potrzeb organizacji
 • Umie określić potrzeby i cele projektu,
 • Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu analizy dokumentacji konkursowej
 • Potrafi wskazać uzasadnienie biznesowe oraz zaplanować prace
  w projekcie (zadania, harmonogram z uwzględnieniem analizy interesariuszy i ryzyka projektu).
 • Potrafi przygotować budżet projektu zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności projektu
 • Prawidłowo realizuje zamówienia w projekcie

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów
 • Jest zorientowany na specyfikę pracy w prowadzeniu projektów europejskich
 • Potrafi wykorzystać swoje umiejętności i kompetencje podczas współpracy z instytucją która jest stroną umowy o dofinansowanie
 • Wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych

PROWADZĄCY

Kurs prowadzą wieloletni praktycy w zarządzaniu projektami. Ich doświadczenie jest zbudowane w bardzo zróżnicowanych projektach. Zespół składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów oraz  ekspertów z połączonych wspólną pasją do zarządzania projektami. Doświadczenie naszych trenerów w zarządzaniu projektami poparte jest solidną wiedzą w tym zakresie, opartą na metodykach PCM, PRINCE2 i PMI. Nasi trenerzy przekazują wiedzę w sposób czytelny, jasny i zrozumiały. Podpowiadają najlepsze rozwiązania w procesie ubiegania się o środki unijne, a także podczas trwania umowy o dofinansowanie projektu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący/Prowadząca zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

PŁATNOŚCI

Inwestycja – 1800 zł brutto/na 1 osobę

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:

60 1090 1766 0000 0001 3219 4366

do 7 dni przed terminem szkolenia.

ZAPISY i inne informacje organizacyjne:

Aby zapisać się na szkolenie prosimy uzupełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faxem lub mailem na poniższe dane kontaktowe:

szkolenia@apauly.pl, fax:+48 32 441 78 37.

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia: Adam Wyrwa