Skuteczny wniosek o dofinansowanie projektu EFS 2014-2020 i wszystko czego nie wiecie o LSI

Razem i nie osobno :-), czyli zapraszamy na szkolenie merytoryczno-techniczne, podczas którego dowiecie się, jak obsługiwać generator, aby nie mieć jeszcze więcej pracy oraz co merytorycznie wpisać w poszczególne rubryki. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat skutecznego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Pokazujemy sposoby, dzięki którym możliwe jest stworzenie dobrego projektu przy jednoczesnym skróceniu czasu jego przygotowania – nawet o 50%. Wskazujemy jak nie popełniać błędów na etapie planowania i przygotowywania projektu oraz jak osiągnąć spójność zapisów projektu z dokumentacją konkursową.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o warsztat informatyczny, ma również na celu przekazanie wiedzy na temat technicznych aspektów przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu i obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) oraz ich przesyłania za pomocą platformy SEKAP i ePUAP.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • wskazujemy najważniejsze punkty dokumentacji konkursowej – na co zwracać uwagę zaczynając pracę nad projektem,
 • uczymy poszukiwania źródeł danych i ich analizy na potrzeby projektu,
 • podpowiadamy, jakie wydatki mogą być sfinansowane – kwalifikowalne,
 • pokazujemy jak zaplanować zadania i harmonogram projektu, a także jak uniknąć zapisów utrudniających realizację projektu,
 • informujemy/wskazujemy jak prawidłowo monitorować wskaźniki w projekcie,
 • pomagamy w określeniu optymalnego budżetu,
 • prezentujemy metody usprawniające pracę w LSI,
 • wskazujemy, gdzie można natknąć się na przeszkody i jak je omijać,
 • prowadzimy zajęcia warsztatowe, które pozwalają nabyć praktyczne umiejętności.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do planowania projektów unijnych i sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów z udziałem zewnętrznych środków publicznych (EFS).

UNIKALNOŚĆ PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Uczymy na podstawie doświadczenia zbudowanego w samodzielnie przygotowywanych wnioskach o dofinansowanie projektów. Nie przekazujemy wyłącznie treści instrukcji, a wskazujmy na problemy, uczymy dobrych praktyk, oszczędności czasu przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości dokumentacji. Szkolenie wskazuje na wady i zalety rozwiązań oraz wszystkie te aspekty realizacji projektów, które mogą skutkować negatywną oceną formalną złożonego wniosku i zwrotem środków. Szkolenie jest prowadzone przez eksperta specjalizującego się w pozyskiwaniu środków (ponad 50 mln pozyskanego dofinansowania) rozliczaniu projektów (ponad 900 mln rozliczonych środków EFS i EFRR) oraz zarządzaniu projektami o średniej i wysokiej złożoności o budżecie do 25 mln zł.

PROGRAM

 • Charakterystyka faz planowania projektów z punktu widzenia środków unijnych.
 • Przygotowanie do analizy sytuacji problemowej w kontekście zapisów konkursowych.
 • Nauka wyznaczania celów i zakresów projektów.
 • Budowa harmonogramów i budżetów projektów.
 • Ocena ryzyk projektów z udziałem środków unijnych.
 • Zaznajomienie się z LSI.
 • Poszczególne etapy wypełniania wniosku i ich wzajemne zależności.
 • Informacje o platformach SEKAP/ePUAP.
 • Instruktaż – jak prawidłowo złożyć i podpisać wniosek- krok po kroku.

 

Liczba godzin szkolenia: 16 (2 dni)

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie prowadzone będzie w formie aktywnego wykładu w oparciu o prezentacje multimedialne, burzę mózgów, dyskusję, a także przy wykorzystaniu studiów przypadku, ćwiczeń warsztatowych i gotowych rozwiązań modelowych. Zakłada się, że podział zajęć warsztatowych w stosunku do teoretycznych kształtuje się następująco: 80/20.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych w formie drukowanej w segregatorze, dostęp do materiałów na platformie elektronicznej oraz notes. Streszczenie poruszanych zagadnień, kopia prezentacji multimedialnych, opis ćwiczeń, modelowe rozwiązania znajdują się w segregatorze i mogą służyć w dalszej pracy zawodowej dzięki zawartych w nich praktycznych materiałach – wzory dokumentów, studia przypadku i szablony do wykorzystania podczas pracy.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowane jest do osób przygotowujących wnioski o dofinansowanie różnych instytucji i organizacji, a także do kierowników projektów i członków zespołów projektowych, którzy pracują przy projektach unijnych lub zamierzający rozpocząć realizację projektu unijnego. Szkolenie jest skierowane również dla osób zainteresowanych nabyciem wiedzy na temat funduszy unijnych w nowym okresie programowania i zarządzania projektem europejskim.

Grupa liczy 20 osób.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

Uczestnik po zakończeniu kursu

OBSZAR Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu planowania projektu,
 • ma wiedzę z zakresu tworzenia wniosku,
 • ma wiedzę z zakresu obsługi generatora wniosku LSI,
 • ma wiedzę o wszystkich obowiązkach beneficjenta.

OBSZAR Umiejętności:

 • umie zastosować zdobytą wiedzę w praktycznym zaplanowaniu projektu i wypełnieniu wniosku o dofinansowanie,
 • umie zweryfikować dokumentację konkursową pod kątem swojego planowanego projektu,
 • potrafi samodzielnie złożyć wniosek,
 • umie stworzyć zakres projektu i budżet zadaniowy (harmonogram rzeczowo-finansowy),
 • potrafi określić wskaźniki wniosku i przyporządkować je do poszczególnych zadań,
 • potrafi wypełnić poszczególne części wniosku i zweryfikować poprawność wypełnienia wniosku.

OBSZAR Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne przygotowania projektów,
 • jest zorientowany na specyfikę pracy w prowadzeniu projektów europejskich,
 • potrafi wykorzystać swoje umiejętności i kompetencje podczas współpracy ze stosownym urzędem, który jest stroną umowy o dofinansowanie,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych.

PROWADZĄCY

Kurs prowadzą wieloletni praktycy w pisaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie. Ich doświadczenie zbudowane w bardzo zróżnicowanych projektach. Zespół składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów oraz ekspertów połączonych wspólną pasją do zarządzania projektami. Doświadczenie naszych trenerów w zarządzaniu projektami poparte jest solidną wiedzą w tym zakresie, opartą na metodykach PCM, PRINCE2 i PMI. Nasi trenerzy przekazują wiedzę w sposób czytelny, jasny i zrozumiały. Podpowiadają najlepsze rozwiązania w procesie ubiegania się o środki unijne, a także podczas trwania umowy o dofinansowanie.

PŁATNOŚCI

Inwestycja wynosi: 369 zł brutto

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • materiały i środki dydaktyczne,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:
60 1090 1766 0000 0001 3219 4366
do 7 dni przed terminem szkolenia.

ZAPISY I INNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Aby zapisać się na szkolenie prosimy uzupełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faxem lub mailem na poniższe dane kontaktowe: szkolenia@apauly.pl, fax:+48/32441-78-37.

lub wypełnić formularz online

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia:
Karolina Rzepiejewska.