Kurs kierownika projektu europejskiego 2014-2020

nowość! – Połączenie certyfikowanego kursu kierownika projektu (project managera) z zarządzaniem projektami europejskimi.
Kierownik projektu – od 2015r. NOWY ZAWÓD W POLSCE przyjęty przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Wg „Barometru zawodów” z roku 2015 jest to również jeden z najbardziej deficytowych zawodów. Po kursie można zostać zarówno kierownikiem projektu europejskiego jak i projektu komercyjnego, na usługi których zapotrzebowanie na rynku stale rośnie. Zawód wymaga wielu specyficznych cech osobowości, wiedzy umiejętności i kompetencji zarówno twardych technicznych, prawidłowego użycia narzędzi do zarządzania projektem, jak i miękkich, społeczno-emocjonalnych, które sprzyjają kierownikowi w określonym kontekście i środowisku projektowym. Projekt europejski (unijny) jest o tyle specyficzny, że odpowiedzialność za realizację projektu reguluje ustawa o finansach publicznych, która przed kierownikami projektów stawia dodatkowe wymagania.

Podstawowym zadaniem osoby na tym stanowisku jest zarządzanie zespołem w taki sposób, aby projekt został ukończony na czas, a budżet nie został przekroczony. Wiedza zdobywana na szkoleniach metodycznych pozwala na redukcję błędów w zarządzaniu projektami i zwiększa powodzenie projektu i sukces samego project managera.

W Polsce zawód project managera należy do tych najszybciej rozwijających się – coraz więcej firm zarówno tych dużych, jak i małych poszukuje nie tyle kierowników, co właśnie kierowników projektów, którzy pełnią funkcje wykonawcze i zarządcze w zależności od wielkości firmy i umocowania kierowników projektów w firmie. Zarobki osób pełniących funkcje kierowników projektów wahają się od 4 do 12 tys. zł. miesięcznie. Zwiększająca się liczba projektów do wykonania, a także efektywność odpowiednich technik, stwarza potrzebę odpowiedniego zarządzania codzienną pracą nie tylko w dużych firmach, ale także w tych średnich, a nawet małych. Pozwala to na oszczędności ze względu na optymalizację zasobów i lepsze planowanie czasu pracy zarówno zespołów, jak i poszczególnych pracowników danej organizacji.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • zdobycie prestiżowego zawodu,
 • dzięki szkoleniu uczestnik jest przygotowany do bycia członkiem zespołu projektowego, w tym na stanowisku kierownika projektu,
 • szkolenie przygotowuje do dodatkowej międzynarodowej certyfikacji IPMA D lub C potwierdzającej kompetencje kierowników projektu
 • umożliwiamy konsultacje z prowadzącymi dla zainteresowanych po każdym dniu szkoleniowym.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zarządzania projektem z użyciem komercyjnych środków własnych jak i środków zewnętrznych (w tym publicznych) oraz przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika projektu dla projektów o małej i średniej złożoności, asystentów kierowników projektów i członków zespołów projektowych.

UNIKALNOŚĆ PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

 • PROJEKTY KOMERCYJNE I EUROPEJSKIE W JEDNYM KURSIE

2w1 – Kurs jest jedynym na rynku szkoleniem z połączeniem obszaru wiedzy w zakresie realizacji projektów komercyjnych i projektów europejskich. Kurs pozwala na podejmowanie pracy w obszarze projektów komercyjnych i unijnych. Jako jedyna instytucja szkoleniowa w Polsce proponujemy kurs, który obejmuje zarządzanie projektami komercyjnymi i projektami europejskimi. Posiadamy zespół i wiedzę, w jaki sposób łączyć oba elementy w jednej organizacji! Kurs prowadzony jest przez specjalistów, którzy realizowali oba typy projektów i potrafią wskazać różnice w realizacji obu typów projektów. Jak wdrażać projekty ze sponsorem publicznym do organizacji bez narażenia procesów biznesowych, urzędowych i ryzyka zwrotu środków publicznych.

 • PRAKTYCZNY WYMIAR NAUKI

Ponadto zastosowanie w programie szkoleniowym praktyki i nauki poprzez doświadczenie jest innowacją szkoleniową. Zawodu kierownika projektu można nauczyć się tylko w praktyce! Program kursu zakłada pracę warsztatową w oparciu o praktyczny modelowy projekt, który w prosty sposób przekazuje wiedzę i uczy kompetencji kierownika projektu.

 • PRZYGOTOWUJEMY LUDZI DO PRACY I OSIĄGANIA SUKCESÓW

Uczymy kompetencji osobistych, narzędzi i metod, które są niezbędne w pracy w zespołach projektowych i kierowania projektem. Metodyki nie obejmują weryfikacji, czy kandydat nadaje się do pracy w projekcie i zespole projektowym. Kurs kładzie nacisk właśnie na to, jak jako kierownik lub członek zespołu projektowego z sukcesem poprowadzić projekt metodycznie (wg uznanej na rynku metodyki lub wg własnej wypracowanej metodyki).

 • Ukończenie kursu pozwala na kontynuowanie nauki i zdobywanie certyfikacji IPMA w miarę zdobywania doświadczenia projektowego.

PROGRAM

Liczba godzin szkolenia: 160 – 20 dni

Moduł I – Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji.

 • definicja i cechy projektu, terminologia,
 • koncepcja projektu,
 • projekt a proces,
 • metodyki,
 • określenie celu projektu,
 • planowanie projektowe,
 • cykl życia projektu.

Moduł II – Zarządzanie zespołem projektu i interesariuszami w projekcie.

 • struktura podziału pracy w zespole,
 • kluczowe osoby w projekcie,
 • role projektowe,
 • otoczenie projektu,
 • projekt w organizacji,
 • struktury projektu,
 • analiza i zarządzanie interesariuszami.

Moduł III – Zarządzanie komunikacją w projekcie.

 • rola i cele komunikacji,
 • zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną,
 • radzenie sobie z konfliktem w projekcie.

Moduł IV – Zarządzanie zakresem w projekcie.

 • definicja zakresu projektu,
 • struktura podziału pracy i produktów,
 • produkty i opis produktów,
 • pakiety prac.

Moduł V – Zarządzanie zasobami i czasem w projekcie.

 • szacowanie czasu trwania zadań i etapów,
 • diagram sieciowy,
 • harmonogramowanie,
 • zasoby w projekcie.

Moduł VI – Zarządzanie kosztami w projekcie.

 • koszty w projekcie,
 • analiza ekonomiczna i finansowa,
 • finansowanie projektu,
 • tworzenie budżetu projektu.

Moduł VII – Monitorowanie i ocena projektu oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie.

 • narzędzia i techniki monitorowania i oceny projektu,
 • Earned Value – metoda wartości wypracowanej,
 • definicja ryzyka – zagrożeń i szans,
 • identyfikacja ryzyk,
 • reakcje na ryzyko,
 • strategie zarządzania ryzykiem,
 • wycena ryzyk.

Moduł VIII – Zarządzanie jakością w projekcie i monitoring przebiegu projektu.

 • podstawowe koncepcje jakościowe,
 • kryteria jakości,
 • zarządzanie jakością w projektach,
 • mierniki oceny poziomu jakości procesu i produktu,
 • wybrane techniki zarządzania jakością,
 • zarządzanie jakością w projektach.

Moduł IX – Zarządzanie zamówieniami w projekcie.

 • praktyczne elementy przepisów prawa w zarządzaniu projektami,
 • prawo cywilne, prawo pracy, prawo spółek,
 • kontrakty, kary umowne, ryzyko w kontraktach.

Moduł X – Zarządzanie konfiguracją i zmianą.

 • identyfikacja i zarządzanie zmianą,
 • prowadzenie dokumentacji zmian,
 • zasoby do realizacji zmian,
 • koszty i ryzyko w zarządzaniu zmianą,
 • alternatywne sposoby realizacji zmiany,
 • uzasadnienie biznesowe zmiany,
 • zarządzanie konfiguracją projektu.

Moduł XI – Umiejętności osobiste i kompetencje kierownika projektu.

 • rola kierownika projektu,
 • kompetencje i narzędzia kierownika,
 • wyznaczanie i realizacja celów,
 • radzenie sobie ze stresem i automotywacja,
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

Moduł XII – Zarządzanie integracją w projekcie i gra symulacyjna.

 • dokumentacja projektu – rola i znaczenie,
 • system dokumentacji w projekcie,
 • praktyczna realizacja założeń projektowych na przykładzie gry symulacyjnej.

Moduł XIII – Zarządzanie projektem europejskim.

 • system pieniędzy publicznych w Polsce,
 • dofinansowanie projektów w latach 2014-2020,
 • wady i zalety dofinansowania unijnego w przedsięwzięciach komercyjnych,
 • fazy planowania projektu z punktu widzenia pozyskiwania środków unijnych,
 • rola zwłoki w projekcie unijnym,
 • ryzyka projektu z udziałem środków unijnych,
 • cele i zakres projektu,
 • podział zadań w projekcie,
 • zarządzanie interesariuszami,
 • tworzenie harmonogramu projektu,
 • zmiana w projekcie unijnym,
 • nieprawidłowości i uchybienia,
 • reguły zwrotu środków unijnych,
 • PCM na tle innych metodyk i metod pracy PM,
 • biuro projektów europejskich – realizacja portfela projektów unijnych.

METODY SZKOLENIOWE

Innowacja szkoleniowa: uczestnicy pracują w oparciu o rzeczywisty projekt, rozwiązują rzeczywiste problemy i planują rzeczywiste zadania, zasoby i budżet.
Innowacyjny kurs w zakresie merytorycznym składa się z 10 dwudniowych zjazdów. Kurs poza uzyskaniem nowego zawodu przygotowuje do międzynarodowej certyfikacji IPMA D lub C (jedynej certyfikacji kierowników projektu, nie metodyk projektowych).
Uczestnicy stworzą kilkuosobowe zespoły, które regularnie ćwicząc realizują projekt. Uczestnicy będą spotykać się osobiście, kontaktować telefonicznie lub pracować on-line, a w odstępach 2-3 tygodniowych spotykać się na kolejnych zjazdach.

Metody prowadzenia szkolenia obejmują: case study, ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusje, miniwykłady i prezentacje, praca z kamerą, superwizje indywidualne i grupowe. Proponowane szkolenie, to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w zarządzaniu projektami. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem.
Szkolenie prowadzone będzie w formie aktywnego wykładu w oparciu o prezentacje multimedialne, burzę mózgów, dyskusję, a także przy wykorzystaniu studiów przypadku, ćwiczeń warsztatowych i gotowych rozwiązań modelowych.

Zakłada się, że podział zajęć warsztatowych w stosunku do teoretycznych kształtuje się następująco: 80/20.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych w formie drukowanej w segregatorze, dostęp do materiałów na platformie elektronicznej oraz notes. Streszczenie poruszanych zagadnień, kopia prezentacji multimedialnych, opis ćwiczeń, modelowe rozwiązania znajdują się w segregatorze i mogą służyć w dalszej pracy zawodowej dzięki zawartych w nich praktycznych materiałach – wzory dokumentów, studia przypadku i szablony do wykorzystania podczas pracy.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie dedykowane jest:

 • osobom, które pracują w zespołach projektowych,
 • osobom aspirującym do zawodu kierownika projektu,
 • osobom awansowanym do stanowiska kierownika projektu lub do zespołu projektowego,
 • wszystkim zainteresowanym rozwojem zawodowym.
  Grupa liczy maksymalnie 20 osób.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

Uczestnik po zakończeniu kursu:

OBSZAR Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • posiada wiedzę o modelach biznesowych i organizacjach projektowych,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk zarządzania projektami.

OBSZAR Umiejętności:

 • jest przygotowany do prawidłowego formułowania celów projektu i dąży do ich osiągnięcia w realizowanym projekcie,
 • potrafi zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego, społecznego i ryzyka projektu,
 • wykorzystuje odpowiednie narzędzia w komunikowaniu się z interesariuszami projektu,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie.

OBSZAR Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów i zawodu kierownika projektu,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • ma świadomość specyfiki pracy kierownika projektu we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy kierownika projektu standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

PROWADZĄCY

Kurs prowadzą wieloletni praktycy w pisaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie. Ich doświadczenie zbudowane w bardzo zróżnicowanych projektach. Zespół składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów oraz ekspertów połączonych wspólną pasją do zarządzania projektami.

Doświadczenie naszych trenerów w zarządzaniu projektami poparte jest solidną wiedzą w tym zakresie, opartą na metodykach PCM, PRINCE2 i PMI. Nasi trenerzy przekazują wiedzę w sposób czytelny, jasny i zrozumiały. Podpowiadają najlepsze rozwiązania w procesie ubiegania się o środki unijne, a także podczas trwania umowy o dofinansowanie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący/Prowadząca zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

PŁATNOŚCI

Inwestycja wynosi: 3936 zł brutto

Możliwy jest system ratalny

 • 1 rata: jednorazowo 3936 zł,
 • 2 raty: po 2091 zł,
 • 3 raty: po 1412 zł,
 • 4 raty: po 1084 zł.

Cena szkolenia zawiera

 • udział trenerów-ekspertów,
 • materiały i środki dydaktyczne,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe.

Wpisowe: 0 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:

60 1090 1766 0000 0001 3219 4366

do 7 dni przed terminem szkolenia.

ZAPISY i inne informacje organizacyjne:

Aby zapisać się na szkolenie prosimy uzupełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faxem lub mailem na poniższe dane kontaktowe:

szkolenia@apauly.pl, fax:+48 32 441 78 37.

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia: Adam Wyrwa