Księgowanie i rozliczanie projektu unijnego 2014-2020

Uzyskanie dofinansowania i realizacja działań to połowa sukcesu. Równie ważne jest prawidłowe zaksięgowanie i rozliczenie środków przeznaczonych na realizację projektu. Szkolenie uczy, w jaki sposób prawidłowo zorganizować dokumenty finansowe i ich obieg, nie popełniać błędów przy ich księgowaniu.

Szkolenie jest na poziomie podstawowym, obejmuje wszystkie aspekty finansowo-księgowe projektów europejskich oraz wskazuje na najpoważniejsze uchybienia w realizacji projektów, które skutkują zwrotem środków unijnych.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • dzięki szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wdrażania projektu z dofinansowaniem unijnym,
 • uczestnicy wiedzą, jakie błędy i nieprawidłowości skutkują zwrotem dotacji, czyli jakich „wpadek projektowych” należy bezwzględnie unikać,
 • umożliwiamy konsultacje z prowadzącymi dla zainteresowanych po każdym dniu szkoleniowym.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przygotowania budżetu projektów unijnych i finansowego zarządzania projektem z użyciem zewnętrznych środków publicznych (sponsor publiczny EFS i EFRR).

Szkolenie wskazuje na wszystkie finansowo-księgowe aspekty realizacji projektów, również te mogące skutkować zwrotem środków, pokazując dobre praktyki i przekazując fachową wiedzę. Szkolenie jest prowadzone przez eksperta specjalizującego się w kwestiach finansowo-księgowych projektów unijnych.

Liczba godzin szkolenia: 8 – 1 dzień

 • Ogólne zasady konstruowania budżetu projektu oraz kwalifikowania kosztów i wydatków.
 • Dostosowanie polityki rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Rozbudowa planu kont na potrzeby sprawozdawcze jednostki.
 • Dokumentacja księgowa związana z realizacją projektów unijnych – sporządzanie, opisywanie, najczęstsze błędy.
 • Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych.
 • Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu.

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie prowadzone będzie w formie aktywnego wykładu w oparciu o prezentacje multimedialne, burzę mózgów, dyskusję, a także przy wykorzystaniu studiów przypadku, ćwiczeń warsztatowych i gotowych rozwiązań modelowych. Zakłada się, że podział zajęć warsztatowych w stosunku do teoretycznych kształtuje się następująco: 70/30.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowane jest do księgowych i osób rozliczających projekt oraz odpowiedzialnych za finansową realizację projektu, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia księgowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz rozliczania otrzymanych dotacji. Na szkoleniu mile widziane są również osoby z jednostek mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z funduszy UE. Grupa liczy max 20 osób.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

w obszarze WIEDZA:

 • ma wiedzę na temat budżetu i kwalifikowalności wydatków w projekcie,
 • posiada wiedzę dot. dokumentacji finansowo-księgowej, jej obiegu i archiwizowania,
 • zna podstawowe reguły kontroli finansowej projektu.

w obszarze UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie zastosować zdobytą wiedzę w praktycznym rozliczaniu środków europejskich,
 • potrafi samodzielnie zorganizować obieg dokumentów finansowo-księgowych projektu i poprawnie go realizować.

w obszarze KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • jest zorientowany na specyfikę pracy w prowadzeniu projektów europejskich,
 • potrafi wykorzystać swoje umiejętności i kompetencje podczas współpracy z instytucją, która jest stroną umowy o dofinansowanie.

PROWADZĄCY

Szkolenie prowadzi wieloletnia ekspertka w obszarze pozyskiwania, realizacji, zarządzania, rozliczania, ewaluacji, kontroli i audytu projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.  Wykładowca studiów podyplomowych w tematyce pozyskiwania środków unijnych w oświacie, zamówień publicznych, kontroli i audytu. Trener szkoleń m.in. z zakresu wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w perspektywie finansowej 2007-2013, Rozliczania i/ lub kontroli projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i EFRR w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020. Specjalistka w zakresie opracowywania analiz finansowych i ekonomicznych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych. Autorka artykułów z zakresu kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący/Prowadząca zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

PŁATNOŚCI

Inwestycja wynosi: 400 zł brutto

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera-eksperta,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy.

ZAPISY i inne informacje organizacyjne:

Aby zapisać się na szkolenie prosimy uzupełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faxem lub mailem na poniższe dane kontaktowe:

szkolenia@apauly.pl, fax:+48 32 441 78 37.

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia: Adam Wyrwa