Dobra praktyka na start – czyli jak dobrze zacząć projekt

W przebiegu projektów unijnych, w których obowiązkowo odbywają się zewnętrzne kontrole projektu w 90% przypadków wychodzi, że brak dobrego startu projektu (kick-off’u) utrudnia realizację projektu, osiągnięcie celów i efektywność zespołów. Nierzadko na końcu projektu „wytwarzane” są zgodne z wytycznymi, prawidłowe i kompletne dokumenty. Tymczasem dobre „ułożenie” procesów, procedur, ich odpowiednie dokumentowanie – czyli organizacja projektu – to oszczędność czasu i pieniędzy, która pozwala optymalizować, przede wszystkim zmniejszać, ilość wytworzonej dokumentacji. Przebieg realizacji zależy od jego STARTU. Dla zespołu realizacja nowego projektu to przede wszystkim zmiany, które wywołują różne skrajne emocje u pracowników, interesariuszy, partnerów biznesowych lub zawodowych. Warto zadbać o niezakłócony przepływ informacji i odpowiednią edukację zespołu, dzięki czemu będzie on przygotowany do podjęcia wyzwania. Szkolenie pokazuje, w jaki sposób zorganizować projekt, jak opisać procesy i procedury oraz jak je zmieniać, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Co daje dobry start projektu? Dobry start projektu to przede wszystkim:

 • oszczędność czasu i pieniędzy,
 • poznanie planu i koncepcji,
 • zmotywowanie zespołu projektowego do efektywnej pracy przy realizacji,
 • wizja efektów i osiągnięcia celów,
 • ustalenie zasad i sposobów komunikowania.

NIEZWRACANIE DOTACJI JAKO ŚRODKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji projektów poprzez zapoznanie się z regułami prawidłowego startu przedsięwzięcia.

Jest to jedyne szkolenie na rynku, które uwzględnia metodyki stosowania projektów w organizacji i nakłada na nie specyficzne wymogi projektu unijnego. Ponadto szkolenie wskazuje na wady i zalety rozwiązań oraz wszystkie te aspekty realizacji projektów, które mogą skutkować zwrotem środków, pokazując dobre praktyki i przekazując fachową wiedzę.

Liczba godzin szkolenia: 8 – 1 dzień

 1. Wizja projektu i unijna kontrola projektu.
 2. Dokument Inicjujący Projekt.
 3. Podręcznik projektu i procedury.
 4. Mierniki i wskaźniki.
 5. Zakres projektu.
 6. Interesariusze projektu.
 7. Inne projekty w organizacji.
 8. Ryzyka w projekcie.
 9. Co kto robi? – podział ról i komunikacja.
 10. Organizacja projektu i zmiany w projekcie. Wpływ zmian na budżet projektu i umowę o dofinansowanie projektu.
 11. Wytyczne i ich wpływ na organizacje projektu.
 12. Szablony dokumentacji i dobre praktyki.

Szkolenie prowadzone będzie w formie aktywnego wykładu w oparciu o prezentacje multimedialne, burzę mózgów, dyskusję, a także przy wykorzystaniu studiów przypadku, ćwiczeń warsztatowych i gotowych rozwiązań modelowych. Zakłada się, że podział zajęć warsztatowych w stosunku do teoretycznych kształtuje się następująco: 80/20.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych w formie drukowanej, dostęp do materiałów na platformie elektronicznej oraz notes. Streszczenie poruszanych zagadnień, kopia prezentacji multimedialnych, opis ćwiczeń, modelowe rozwiązania znajdują się w segregatorze i mogą służyć w dalszej pracy zawodowej dzięki zawartych w nich praktycznych materiałach – wzory dokumentów, studia przypadku
i szablony do wykorzystania podczas pracy.

Szkolenie kierowane jest do:

 • project managerów i członków zespołów projektowych, którzy pracują przy projektach unijnych lub zamierzający rozpocząć realizację projektu unijnego,
 • osób zainteresowanych nabyciem wiedzy na temat funduszy unijnych w nowym okresie programowania i zarządzania projektem europejskim.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu organizacji projektu,
 • zna podstawowe reguły organizacji projektu,
 • zna uwarunkowania realizacji projektu,
 • zna podstawowe reguły kontroli projektu.

Obszar umiejętności:

 • potrafi samodzielnie wyszukać informacje o dofinansowaniu i dopasować je do potrzeb organizacji,
 • potrafi wskazać uzasadnienie biznesowe oraz zaplanować prace,
  w projekcie (zadania, harmonogram z uwzględnieniem analizy interesariuszy i ryzyka projektu),
 • prawidłowo realizuje zamówienia w projekcie,
 • umie zastosować zdobytą wiedzę w praktycznym zastosowaniu metod i technik,
 • organizacji projektu,
 • prawidłowo realizuje kick-off meeting.

Obszar kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie prowadzą wieloletni praktycy w zarządzaniu projektami. Ich doświadczenie jest zbudowane w bardzo zróżnicowanych projektach. Zespół składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów oraz  ekspertów z połączonych wspólną pasją do zarządzania projektami. Doświadczenie naszych trenerów w zarządzaniu projektami poparte jest solidną wiedzą w tym zakresie, opartą na metodykach PCM, PRINCE2 i PMI, AGILE. Nasi trenerzy przekazują wiedzę w sposób czytelny, jasny i zrozumiały. Podpowiadają najlepsze rozwiązania w procesie ubiegania się o środki unijne, a także podczas trwania umowy o dofinansowanie projektu. Nasi trenerzy to eksperci specjalizujący się w pozyskiwaniu środków (ponad 50 mln pozyskanego dofinansowania) rozliczaniu projektów (ponad 900 mln rozliczonych środków EFS i EFRR) oraz zarządzaniu projektami o średniej i wysokiej złożoności o budżecie do 25 mln zł.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący/Prowadząca zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Inwestycja – 290 zł brutto/na 1 osobę

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe.

Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:

60 1090 1766 0000 0001 3219 4366

do 7 dni przed terminem szkolenia.

ZAPISY i inne informacje organizacyjne:

Aby zapisać się na szkolenie prosimy uzupełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faxem lub mailem na poniższe dane kontaktowe:

szkolenia@apauly.pl, fax:+48 32 441 78 37.

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia: Adam Wyrwa