Finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR. Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa.

Jak ubiegać się o subwencję?

Beneficjent Programu ma prawo przyznania mu wsparcia finansowego z Polskiego Funduszu Rozwoju na warunkach w nim określonych, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku o udzielenie finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie www.pfr.pl.

Warunki

Spadek obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020r. w porównaniu do:

 • poprzedniego miesiąca lub
 • analogicznego miesiąca roku ubiegłego

lub

Utrata zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID 19

lub

Nieotrzymywanie płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID 19 w kwocie przekraczającej 25% należności

lub

Brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami

lub

Bycie beneficjentem Programów Sektorowych

 1. Brak otwarcia postępowania: upadłościowego, likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego.
 2. Beneficjent rzeczywisty podmiotu
 • rezydencja podatkowa w RP oraz
 • rozlicza podatki w RP za ostatnie 2 lata

Możliwe odejście od zasady

 • przeniesienie rezydencji podatkowej do RP w ciągu 9 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia
 1. Prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.
 2. Niezaleganie (możliwa umowa) z należnościami publicznoprawnymi na dzień
 • 31 grudnia 2019 r lub
 • na dzień udzielenia finansowania
 1. Nieprowadzenie działalności w określonych zakresach (produkcja i handel bronią oraz amunicją; produkty lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; obszary wątpliwe z powodów etyczno-moralnych, np. przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach, hazardu i powiązanych aktywności, produkcja i dystrybucja wyrobów tytoniowych i podobnego typu używek, produkcji i dystrybucji środków odurzających).

Finansowanie płynnościowe

 1. Pożyczka
 2. Skup należności lub wierzytelności
 3. Obligacje
 4. Gwarancje

– Maksymalny okres finansowania płynnościowego 2 lata = 1 rok (opcja)

– Wysokość zależna od luki płynności powstałej przez COVID 19 do 1 MLD PLN

Nie może być przeznaczone na:

 • płatności do właścicieli o ile nie wynika to z normalnej działalności i nie jest dozwolone umową z PFR;
 • nabycie udziałów akcji w celu umorzenia;
 • fuzje i przejęcia
 • refinansowa lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego.

Może być przeznaczone na bieżące płatności w tym:

 • wynagrodzenia;
 • działalność operacyjna;
 • należności publicznoprawne;
 • inne cele ustalone z PFR.

Zasady spłaty:

 • Odsetki
  • WIBOR 3 M 1 % (spłata do 1 roku)
  • WIBOR 3 M 1 4 % (spłata do 2 lat)
  • WIBOR 3 M 1 8 % (spłata do 3 lat)
 • spłata zgodnie z harmonogramem z umowy
 • PFR ma możliwość konwersji finansowania na kapitał według uzgodnionej formuły lub w oparciu o wycenę sporządzoną przez renomowany podmiot na dany dzień konwersji, lub konwersji na inny instrument dłużny
 • szczegółowe warunki wsparcia w umowie
 • analiza zdolności kredytowej przedsiębiorców będzie miała charakter uproszczony, a poziom ryzyka kredytowego może być podwyższony

Finansowanie preferencyjne

Wysokość

 • w formie pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej wartości
 • wysokość pożyczki uzależniona od luki płynnościowej powstałej na skutek COVID 19 maksymalnie do kwoty 750 mln PLN na okres 3 lat

Cel: bieżąca działalność operacyjna oraz działania restrukturyzacyjne

Nie może być przeznaczone na:

 • płatności do właścicieli o ile nie wynika to z normalnej działalności i nie jest dozwolone umową z PFR;
 • nabycie udziałów akcji w celu umorzenia;
 • fuzje i przejęcia;
 • refinansowa lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego.

PFR może mieć prawo do konwersji finansowania na kapitał według uzgodnionej formuły lub w oparciu o wycenę sporządzoną przez renomowany podmiot na dany dzień konwersji, lub konwersji na inny instrument dłużny

Warunki

 • gotówkowa strata na sprzedaży w co najmniej jednym miesiącu przypadającym po 29 lutego 2020r. ,(gotówkowa strata na sprzedaży – odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów)

lub

 • prognozowany poziom zadłużenia wzrósł na skutek COVID 19 do poziomu, który zagraża stabilności finansowej, rozumianej jako zadłużenie netto (zobowiązania finansowe minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty) w relacji do zysku EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja), nie przekraczające poziomu 3,5x w ustabilizowanym roku po zakończeniu kryzysu według prognozy

oraz

przedstawiono plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z COVID 19 oraz przeszło pozytywnie proces uproszczonego badania (tzw. due diligence) prowadzonego przez PFR

Odsetki: jak przy finansowaniu płynnościowym.

Warunki umorzenia

 • kwota umorzenia jest równa maksymalnie kwocie skumulowanej gotówkowej straty na sprzedaży w okresie od pierwszego miesiąca wykazującego stratę po 29 lutego 2020 r. przez okres kolejnych 12 miesięcy i nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.
 • kwota umorzenia nie może przekroczyć 75% wartości pożyczki preferencyjnej
 • wysokość kwoty umorzenia może zostać dodatkowo uzależniona od indywidualnych warunków utrzymania poziomu zatrudnienia
 • nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne lub restrukturyzacyjne.

Umorzenie do 30.09.2021r. w oparciu o zaudytowane SF za 2020r. oraz SF za I półrocze 2021r. wraz z przedstawionym wyliczeniem gotówkowej straty na sprzedaży.

Finansowanie inwestycyjne

Realizowane do 31 grudnia 2020r. przez objęcie:

 • udziałów
 • akcji
 • warrantów subskrypcyjnych
 • obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje

Obejmowanie instrumentów

 • od emitentów na rynku regulowanym (udział PFR nie przekracza 50%)
 • na rynku prywatnym (udział PFR nie przekracza 50%)
 • na innych zasadach z zastrzeżeniem spełnienia „Testu Prywatnego Inwestora”

Warunki:

 • gotówkowa stratę na sprzedaży w co najmniej jednym miesiącu przypadającym po 29 lutego 2020r. gdzie gotówkowa strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów
 • przedstawiono plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z COVID 19 oraz przeszło pozytywnie proces uproszczonego badania (tzw due diligence) prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju

Informacje dodatkowe

Ocena wielkości firmy: wg ustawy Prawo przedsiębiorców

Kontakt: Joanna Pauly 608.089.096

Opracowano na podstawie dokumentu: Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników. Podstawowe informacje i zasady finansowania.

Pełny dokument znajdziesz tutaj: Przewodnik Tarcza Finansowa PFR