Zainteresowanie przedsiębiorców możliwościami finansowania szkoleń i rozwoju zwiększa się z roku na rok. Co więcej, przy wzrastającej tendencji poszerzania wiedzy i umiejętności wśród pracowników, często oni sami inicjują działania rozwojowe, zgodnie ze strategią określoną przez pracodawcę.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2016 cieszyły się ogromna popularnością. Przedsiębiorcy chętnie sięgali po pieniądze przeznaczone na kształcenie ustawiczne. Jednakże proces przyznawania środków z Funduszu potrzebował zmian, które zracjonalizują i usprawnią jego działanie, przekierowując strumień środków na zawody deficytowe oraz grupy osób potrzebujących wsparcia ze względu na negatywne zjawiska na rynku pracy.

Zasadniczym celem utworzenia KFS jest bowiem, zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Przeznaczenie środków

W ramach KFS 2017 pieniądze mogą zostać przeznaczone na:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Działania, które nie mogą zostać sfinansowane ze środków Funduszu, to m.in. konferencje, kongresy, studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie, badania okresowe czy tez obowiązkowe szkolenia BHP.

O środki może ubiegać się pracodawca, który zatrudnia na umowę o pracę co najmniej 1 pracownika, przy założeniu że pracownik ten musi być zatrudniony przed dniem złożenia do PUP wniosku o środki KFS. Co ważne, w kształceniu ustawicznym może wziąć udział zarówno pracownik, jak i pracodawca (z wyłączeniem zarządu spółki z o.o.).

Przekazane środki stanowią pomoc de minimis, która stanowi pomoc publiczną limitowaną w wysokości 200 000 euro na okres 3 lat dla jednego przedsiębiorcy.

Wartość przyznanej dotychczas pomocy przedsiębiorca może zweryfikować na portalu sudop.uokik.gov.pl, podając numer NIP.

Środki nie tylko dla sektora MŚP

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od statusu przedsiębiorcy: W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowane 100% kosztów kształcenia ustawicznego. W przypadku pozostałych firm – 80%, a 20% kosztów szkolenia pokrywa pracodawca. Ponadto, kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Priorytety Ministerstwa

Na drodze Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określone zostały priorytety wydatkowania środków limitu KFS w 2017 r., są to:

 • wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Natomiast środki rezerwy KFS zostaną przeznaczone na:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie posiadają matury);
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne(Dz. U. z 2015r. poz. 978).

Łączna pula środków to 200 mln zł.

Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie

Środki zostaną podzielone pomiędzy powiatowymi urzędami pracy, którzy dystrybuować będą środki na podstawie ogłoszony naborów wniosków. Ze względu na fakt, iż każdy urząd ma obowiązek ogłosić termin rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków odrębnie, rekomendowane jest śledzenie aktualności na stronach PUP.

Jedną z najważniejszych zmian, która została wprowadzona jest obligatoryjna ocena wszystkich złożonych  w wyznaczonym terminie naboru wniosków o dofinansowanie. Tym samym środki z KFS nie będą już przyznawane wg. kolejności wpływu formularzy.

Przygotowując wniosek warto zwrócić uwagę na kryteria, z których najważniejsze to:

 1. Zgodność z priorytetami KFS na 2017 r.
 2. Zgodność nabywanych kompetencjami z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy
 3. Koszty usługi szkoleniowej wskazanej we wniosku z cenami podobnych kursów dostępnych na rynku.
 4. Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucje szkoleniową.
 5. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób objętych wsparciem KFS.

Novum stanowi wprowadzona przepisami Rozporządzenia możliwość negocjacji z PUP  treści wniosku w zakresie: ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób nim objętych, realizatora szkolenia oraz programu kształcenia czy też zakresu egzaminu.

Formularz wniosku

Tak jak w poprzednich latach przepisy nie określają jednolitego dla wszystkich urzędów pracy wzoru wniosku o dofinansowanie z KFS, a jedynie wskazują, co powinno się w nim znaleźć. Zakres informacji koniecznych do przedstawienia został poszerzony o uzasadnienie wyboru instytucji szkoleniowej. Pracodawca od tego roku musi również podać informacje o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem finansowanym z pieniędzy KFS.

Warto pamiętać również o załącznikach do wniosku. Prócz dotychczas wymaganych: zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis wraz z informacjami o pomocy publicznej, konieczne będzie przedstawienie kopii dokumentu potwierdzającego formę prawną prowadzanej działalności – gry nie ma wpisu do KRS/CEIDG, program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu oraz wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestnika szkolenia – wystawiane przez jego organizatora.

Na zakończenie przypominamy iż, przedsiębiorstwa może otrzymać dofinansowanie jedynie na takie szkolenia, które nie rozpoczęły się przed dniem zawarcia umowy o wsparcie z KFS.

Aleksandra Rzepecka
© APAULY GROUP Sp. z o.o.