Kierownik projektu europejskiego

Kierownik projektu europejskiego musi znać zasady zarządzania projektami w kontekście wydatkowania środków publicznych. Ich rozliczanie jest ważną umiejętnością i warto przygotowując się do projektu unijnego je znać.

Projekt europejski (unijny) jest o tyle specyficzny, że odpowiedzialność za realizację projektu reguluje ustawa o finansach publicznych, która przed kierownikami projektów stawia dodatkowe wymagania. Podstawowym zadaniem osoby na tym stanowisku jest zarządzanie zespołem w taki sposób, aby projekt został ukończony na czas, a budżet nie został przekroczony.

Uczestnik kursu otrzymuje:

 • szablony dokumentów przydatnych w rozliczaniu projektu,
 • autorski podręcznik wdrażania projektu,
 • konkretnie rozpisane procedury, dzięki którym kontrola projektu będzie pozytywna.

Szkolenie Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej International Project Management Association ®

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 2 dni

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Cena szkolenia: 1200 zł brutto/os.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • konsultacje po szkoleniu.
 • materiały szkoleniowe,
 • usługę cateringową – przerwy kawowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zarządzania projektem z użyciem komercyjnych środków własnych jak i środków zewnętrznych (w tym publicznych) oraz przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika projektu dla projektów o małej i średniej złożoności, asystentów kierowników projektów i członków zespołów projektowych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych w formie drukowanej w segregatorze, dostęp do materiałów na platformie elektronicznej oraz notes. Streszczenie poruszanych zagadnień, kopia prezentacji multimedialnych, opis ćwiczeń, modelowe rozwiązania znajdują się w segregatorze i mogą służyć w dalszej pracy zawodowej dzięki zawartych w nich praktycznych materiałach – wzory dokumentów, studia przypadku i szablony do wykorzystania podczas pracy

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • dokumenty, wzory,s szablony i procedury realizacji projektu,
 • możliwość kontaktu z praktykami w realizacji projektów unijnych,
 • konsultacje z prowadzącymi dla zainteresowanych po każdym dniu szkoleniowym.

Moduł I – Zarządzanie projektem europejskim.

 • system pieniędzy publicznych w Polsce,
 • dofinansowanie projektów w latach 2014-2020,
 • wady i zalety dofinansowania unijnego w przedsięwzięciach komercyjnych,
 • fazy planowania projektu z punktu widzenia pozyskiwania środków unijnych,
 • rola zwłoki w projekcie unijnym,
 • ryzyka projektu z udziałem środków unijnych,
 • cele i zakres projektu,
 • podział zadań w projekcie,
 • zarządzanie interesariuszami,
 • tworzenie harmonogramu projektu,
 • zmiana w projekcie unijnym,
 • nieprawidłowości i uchybienia,
 • reguły zwrotu środków unijnych,
 • PCM na tle innych metodyk i metod pracy PM,
 • biuro projektów europejskich – realizacja portfela projektów unijnych.

Moduł II – Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji.

 • definicja i cechy projektu, terminologia,
 • koncepcja projektu,
 • projekt a proces,
 • określenie i określenie celu projektu,
 • cykl życia projektu.

Moduł III – Zarządzanie procesami projektu unijnego.

 • proces zarządzania projektami i podejmowania decyzji,
 • zakupy usług i towarów,
 • zamówienia w projekcie,
 • realizacja działań i zmiany zakresu,
 • zmiany w projekcie,
 • zatrudnienie w projekcie,
 • dokumentowanie działań i jakości.

Moduł IV – Zarządzanie kosztami w projekcie.

 • koszty w projekcie,
 • analiza ekonomiczna i finansowa,
 • finansowanie projektu,
 • tworzenie i rozliczanie budżetu projektu,
 • zmiany w budżecie – dopuszczalne i niedopuszczalne.

Moduł V – Zarządzanie jakością w projekcie i monitoring przebiegu projektu.

 • kryteria jakości i zapisy we wniosku o dofinansowanie,
 • mierniki i wskaźniki oceny poziomu jakości procesu i produktu,
 • zarządzanie jakością w projektach.

Moduł VI – Zarządzanie zamówieniami w projekcie.

 • praktyczne elementy przepisów prawa w zarządzaniu projektami,
 • prawo cywilne, prawo pracy, prawo spółek,
 • kontrakty, kary umowne, ryzyko w kontraktach.

Moduł VII – Zarządzanie konfiguracją i zmianą.

 • identyfikacja i zarządzanie zmianą,
 • prowadzenie dokumentacji zmian,
 • zasoby do realizacji zmian,
 • koszty i ryzyko w zarządzaniu zmianą,
 • alternatywne sposoby realizacji zmiany,
 • uzasadnienie biznesowe zmiany,
 • zarządzanie konfiguracją projektu.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Poznaj naszych trenerów

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna zasady PCM
 • zna zasady rozliczania środków unijnych
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • potrafi rozliczyć wniosek o dofinansowanie,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego, społecznego i ryzyka projektu,
 • potrafi wprowadzać zmiany w projekcie unijnym zgodnie z umową o dofinansowanie,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów i zawodu kierownika projektu,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • ma świadomość specyfiki pracy kierownika projektu we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy kierownika projektu standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie dedykowane jest:

 • osobom, które pracują w zespołach projektowych,
 • osobom aspirującym do zawodu kierownika projektu,
 • osobom awansowanym do stanowiska kierownika projektu lub do zespołu projektowego,
 • wszystkim zainteresowanym rozwojem zawodowym.

Metody prowadzenia szkolenia obejmują: case study, ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusje, miniwykłady i prezentacje, praca z kamerą, superwizje indywidualne i grupowe. Proponowane szkolenie, to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w zarządzaniu projektami. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem.
Szkolenie prowadzone będzie w formie aktywnego wykładu w oparciu o prezentacje multimedialne, burzę mózgów, dyskusję, a także przy wykorzystaniu studiów przypadku, ćwiczeń warsztatowych i gotowych rozwiązań modelowych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych w formie drukowanej w segregatorze, dostęp do materiałów na platformie elektronicznej oraz notes. Streszczenie poruszanych zagadnień, kopia prezentacji multimedialnych, opis ćwiczeń, modelowe rozwiązania znajdują się w segregatorze i mogą służyć w dalszej pracy zawodowej dzięki zawartych w nich praktycznych materiałach – wzory dokumentów, studia przypadku i szablony do wykorzystania podczas pracy.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Termin szkolenia / zjazdy – Gliwice
zapytaj nas o termin

Formularz zgłoszeniowy

PDF
DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

KONSULTANT

MATEUSZ TRZECIAK

tel: +48 32 72 61 134
mobile: +48 533 323 441
e-mail: [email protected]

OPINIE KLIENTÓW

OCENA UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLENIA:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 96%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 94%