Słowem wprowadzenia: Anioł Biznesu–znany jako Bussiness Angel, to inwestor prywatny, nieformalny, angażujący własne środki finansowe w przedsięwzięcia we wczesnych fazach rozwoju firmy, co do zasady fazy seed oraz start-up. Termin ten bezpośrednio kojarzony jest z Sieciami Aniołów Biznesu; organizacjami tworzącymi platformy współpracy pomiędzy inwestorami, a przedsiębiorcami poszukującymi kapitału.

Sieci Aniołów Biznesu zdecydowanie zyskały na popularności w poprzednim okresie programowania 2007-2013, w którym większość funkcjonujących obecnie platform uzyskała dofinansowanie w ramach Działania 3.3.1 PO IG Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu. Obecnie w Polsce funkcjonuje około 12 Sieci Aniołów Biznesu, z których największą i najbardziej znaną jest Lewiatan Bussiness Angels powstałą przy Konfederacji Lewiatan.

Należy jednak podkreślić, że w Polsce Aniołowie Biznesu niechętnie angażują się w formuły typu Sieci Aniołów Biznesu, a także rzadziej podejmują inwestycje w ramach tzw. syndykatów – polegających na współpracy kapitałowo-merytorycznej kilku inwestorów w relacji do jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zdecydowanie preferują indywidualne poszukiwania innowacyjnych pomysłów i dobór rozwiązań najbardziej dopasowanych do własnych planów inwestycyjnych.

Rzecz w tym, że Anioła Biznesu, jako potencjalnego inwestora interesują najbardziej inwestycje z wysoką stopą zwrotu możliwą do osiągnięcia w bardzo krótkim czasie. Anioł nie znosi zamrażania środków (własnych środków), ze względu na malejąca wartość pieniądza w czasie i koszty utraconych korzyści. Sam przebieg procesu inwestycji zależy przede wszystkim od branży, etapu rozwoju podmiotu, zapotrzebowania kapitałowego oraz strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem rynku i otoczenia konkurencyjnego.

Tym samym, kapitał o charakterze udziałowym, który zostanie zaangażowany przez Anioła Biznesu nosi miano: kapitału wysokiego/podwyższonego ryzyka, ponieważ w relacji do inwestycji w spółki, np. notowane na giełdzie, inwestor może osiągnąć bardzo wysoką stopę zwrotu sprzężoną jednak z wysokim ryzykiem. Anioł Biznesu jest inwestorem elastycznym, dopasowującym warunki do własnych potrzeb i wizji rozwoju przedsiębiorstwa, a także dostosowując się do zmian otoczenia. Możliwości finansowe Aniołów Biznesu zazwyczaj oscylują w wartościach od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych.

Bez wątpienia, najważniejszą zaletą, zaangażowania Anioła Biznesu jest zastrzyk gotówki na rozwój przedsiębiorstwa. Natomiast inną, istotną wartością dodaną są wiedza, doświadczenie i cenne kontakty w branży Anioła Biznesu – stanowiące tzw. kapitał menedżerski, który wielu młodym podmiotowym jest tak samo potrzebny jak wsparcie finansowe. Wsparcie merytoryczne odróżnia Anioła Biznesu biernego od czynnego. Aktywny, świadomy Anioł Biznesu oferuje pomoc przedsiębiorcy w pozyskaniu kolejnych rund finansowania, współtworzy plany strategiczne, otwiera wejścia na nowe rynki zbytu produktów czy usług, doradza i wspiera w zakresie marketingu i tworzenia sieci dystrybucji.

Aktywne partnerstwo inwestora nieformalnego może być bardzo korzystne. Warto pamiętać jednak o tym, że poprzez dokonaną inwestycję Anioł Biznesu staje się współwłaścicielem przedsiębiorstwa i jeśli tylko jego cel jest zbieżny z celem dotychczasowych właścicieli – możemy liczyć na dynamiczny wzrost wartości przedsiębiorstwa. W innym wypadku inwestycja może skończyć się fiaskiem.

Aleksandra Rzepecka
© APAULY GROUP Sp. z o.o.