STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach CSR celem firmy jest rzetelne informowanie o funduszach, wskazywanie ich zalet i wad w przypadku decyzji o finansowaniu projektów, a także upowszechnianie wiedzy na temat funduszy i realizacji projektów oraz pomaganie w tych obszarach, które działają non-profit (bezpłatny konsulting dla NGO). Działania CSR skupiają się ponadto na upowszechnianie wiedzy na temat project managementu oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych.

Pracownicy i kierownictwo firmy wierzą, że sformułowanie i wdrożenie strategii CSR ma pozytywny wpływ na działania firmy, zarówno korzystnie wpłynie na jej sytuację biznesową jak i nada szerszy i bardziej doniosły sens pracy pracowników. CSR również uwzględniony jest w polityce jakości. Strategia obejmuje następujące obszary i jest zgodne z normą PN-ISO 26000:2012:

 1. Relacje z personelem przedsiębiorstwa

  • partycypacyjny model zarządzania firmą, tj. udział pracowników w tworzeniu strategii biznesu poprzez współdefiniowanie celów przedsiębiorstwa i ustalanie celów indywidualnych, w szczególności dyrektorów (Dyrektor ds. Konsultingu i Projektów, Dyrektor ds. Szkoleń i Doradztwa, Dyrektor ds. Rozwoju) i pracowników zarządzających poszczególnymi projektami i odpowiedzialnych za obsługiwane procesy.
  • rynek celów polegający na wzajemnym ustalaniu i korelowaniu celów cząstkowych pomiędzy Dyrektorami do postaci mapy celów oraz określaniu wzajemnych oczekiwań, zobowiązań i wspólnym monitorowaniu ich realizacji.
 2. Zaangażowanie społeczne

  • bezpłatny konsulting dla osób fizycznych, dla organizacji pozarządowych i szkół, dla podmiotów zajmujących się osobami niepełnosprawnych,
  • cykl bezpłatnych  spotkań, szkoleń i seminariów,
  • realizacja projektów unijnych,
  • fundowanie nagród,
  • organizacja, a także współorganizacja bezpłatnych konferencji,
  • społecznych udział w pracach samorządu gospodarczego,
  • dzielenie się wiedzą i know-how poprzez tworzenie blogów eksperckich,
  • społeczna działalność w stowarzyszeniu branżowym project managerów,
  • udział w akcjach społecznych,
  • udział w targach/giełdach przedsiębiorczości,
  • wykonanie i wdrożenie narzędzi dialogu komunikacji ze społeczeństwem (zakładki na stronach internetowych o CSR).
  • dążeniem Prezesa Zarządu jest należyte informowanie wszystkich pracowników o wadze społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie zaangażowania społecznego i społecznej wartości pracy wykonywanej przez pracowników.
 3. Środowisko naturalne

  • energooszczędne ogrzewanie i klimatyzacja w pomieszczeniach pozwalające na indywidualny dobór temperatury poszczególnych pomieszczeń w zależności od potrzeb pracujących tam osób, pory dnia i usytuowania względem stron świata,
  • umieszczenie przy każdym wyłączniku światła specjalnej plakietki przypominającą o oszczędzaniu energii,
  • zmniejszenie zużycia papieru i innych materiałów dzięki wdrażaniu elektronicznego systemu obiegu informacji i dokumentacji w firmie,
  • dążeniem Prezesa Zarządu jest należyte informowanie wszystkich pracowników o wadze społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz angażowanie pracowników do podejmowania własnych inicjatyw w tym zakresie.

Wdrożone działania CSR w firmie APAULY GROUP Sp. z o.o.

 1. MIEJSCE PRACY

  • Jasne reguły dotyczące premii / bonusów (wiedza formalnie rozpowszechniona wśród pracowników)
  • Przejrzyste kryteria awansu (wiedza formalnie rozpowszechniona wśród pracowników)
  • Oferowanie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego (przejrzyste / rozpowszechnione zasady udziału / dostępu)
  • Dbanie o przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Pomoc dla zwalnianych pracowników (np. wsparcie finansowe, pomoc w przekwalifikowaniu, itp.)
  • Stworzenie możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych i/lub osób w wieku powyżej 50 lat
  • Prowadzenie regularnej komunikacji wewnętrznej – informowanie pracowników o sytuacji firmy, w tym o problemach, zmianach w strategii firmy, itp.
  • Prowadzenie polityki równouprawnienia i przeciwdziałanie dyskryminacji (np. ze względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność)
  • Równy dostęp kobiet do procesów decyzyjnych, awansów, podwyżek oraz do stanowisk kierowniczych
  • System wynagradzania, który  nie dyskryminuje (np. ze względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność)
  • Przyjazne warunki pracy dla matek z dziećmi (np. elastyczny czas pracy, możliwość przejścia na ¾ etatu, etc.)
  • Wsparcie zwalnianych pracowników
 2. RYNEK

  • Rzetelne traktowanie oraz komunikacja z  kontrahentami/podwykonawcami/dostawcami (np. terminowe płatności, stałe kontrakty)
  • Weryfikacja kontrahentów/podwykonawców/dostawców pod kątem ich społecznej odpowiedzialności, etycznego prowadzenia biznesu
  • Ograniczanie ryzyka i negatywnych skutków wynikających z użytkowania wyrobów, np. poprzez odpowiednie projektowanie, uzyskiwanie certyfikatów bezpieczeństwa towarów oraz badań produktów/usług pod kątem ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo klientów/kontrahentów
  • Zapewnienie konsumentom warunków rzetelnego serwisu oraz procedury reklamacji, które gwarantują im możliwość dochodzenia swoich praw w zakresie gwarancji wyrobu
  • Rzetelne i pełne informowanie konsumentów/klientów o cechach, właściwościach oferowanych produktów/usług w tym o możliwych negatywnych, niepożądanych lub ubocznych skutkach stosowania produktu
  • Uczciwa reklama/marketing – taka, która nie przekłamuje; nie stosuje praktyk zniesławienia konkurencji; nie gra na emocjach dzieci; reklama, która nie dyskryminuje kobiet poprzez wykorzystywanie jako symbolu stereotypowego podziału ról kobiet i mężczyzn  w życiu społecznym
  • Prowadzenie własnych badań zmierzających do rozwoju firmy/produktów/usług
  • Stosowanie innowacyjnych rozwiązań, nowych technologii w procesie produkcji, sprzedaży
  • Angażowanie klientów w działania społeczne, np. poprzez programy lojalnościowe, zbieranie punktów / środków na cele społeczne
  • Posiadanie / staranie się o uzyskanie certyfikatów potwierdzających jakość świadczonych usług / produktów (ponad wymagany standard w branży)
  • Transparentność – otwarte informowanie o działalności firmy, jej planach i wynikach
  • Komunikacja kryzysowa – uczciwe informowanie o sytuacji/planach firmy w sytuacji kryzysu
  • Uczciwa konkurencja, w tym niepraktykowanie: zmów cenowych, przekazów marketingowych oczerniających konkurencję.
 3. SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE

  • Udzielanie pomocy finansowej (wybranym grupom osób lub instytucjom)
  • Udzielanie pomocy rzeczowej (np. zakup/przekazanie komputerów dla szkoły)
  • Udostępnianie bezpłatnie usługi/lokalu/sprzętu w celach społecznych
  • Sponsoring kultury i sportu
  • Prowadzenie własnych projektów społecznych (np. akcja „podziel się posiłkiem”)
  • Prowadzenie programów stypendialnych
  • Wolontariat pracowniczy (umożliwienie pracownikom zaangażowania społecznego np. poprzez dodatkowy dzień płatnego urlopu, dodatkowe środki finansowe, traktowanie części godzin przeznaczonych na wolontariat jako czas pracy)
  • Uwzględnianie potrzeb i opinii społeczności lokalnej, z którą sąsiaduje firma
  • Przekazywanie części zysków ze sprzedaży wybranych produktów/usług na cele społeczne
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi / pożytku publicznego
 4. EKOLOGIA

  • Bieżący monitoring i wdrażanie nowych przepisów i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska
  • Wprowadzanie zaleceń dotyczących oszczędności papieru/prądu/wody/recykling w firmie
  • Ograniczanie produkcji odpadów oraz promowanie ich segregacji
  • Promowanie zachowań pro-ekologicznych wśród pracowników, klientów, podwykonawców, dostawców
  • Oferowanie produktów/usług przyjaznych środowisku naturalnemu
  • Stosowanie technologii/rozwiązań przyjaznych środowisku
 5. KOMUNIKACJA O CSR

  • Publikowanie informacji o społecznej odpowiedzialności firmy na stronie internetowej firmy, w broszurach firmowych
  • Komunikacja o CSR skierowana do interesariuszy firmy (pracownicy, klienci, podwykonawcy, dostawcy, organizacje społeczne, media, organizacje ekologiczne, władze lokalne i inne grupy ważne dla firmy)
  • Dialog z interesariuszami firmy ( konsultowanie i uwzględniania postulatów pracowników, klientów, podwykonawców, dostawców, organizacji społecznych, mediów, organizacji ekologicznych, władz lokalnych i innych grup ważnych dla firmy)