Często niektórzy klienci potocznie pytają: Na co teraz są pieniądze unijne?

Naszą naturalną odpowiedzą zazwyczaj jest: A co Pan/Pani chce robić? Dla kogo? Jakie są potrzeby?

I niejednokrotnie są to pytania bez odpowiedzi.

Stąd, by z jednej strony wskazać, na co dotację można otrzymać, a z drugiej unaocznić cel i sens aplikowania- uruchamiamy na blogu cykl: NA CO?/PO CO?

Na początek o nowości w projektach unijnych- dofinansowaniu usług zdrowotnych

NA CO?/PO CO?

… unijne środki na usługi zdrowotne

Pierwszy raz w województwie śląskim można zdobyć dofinansowanie na tego typu usługi, co jak można się domyślić, niesie ze sobą tyle szans, co problemów.

Zasadniczo, można stworzyć projekt o wartości od 100 000,00 do 2 000 000,00 zł realizowany w wybranym podregionie województwa śląskiego, skierowany do szeroko rozumianych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Istotą – DEINSTYTUCJONALIZACJA. Słowo odmieniane przez wszystkie przypadki, a konkretnie mówiąc chodzi o umożliwienie funkcjonowania w rodzinie/środowisku lokalnym i zabieganie umieszczania m.in. osób niesamodzielnych w instytucjach.

Wymaga się, by projektodawca lub partner posiadali doświadczenie w realizacji jakichkolwiek usług zdrowotnych na terenie województwa śląskiego, a działania zaplanowane w projekcie realizowały zarejestrowane podmioty lecznicze. Faktycznie wniosek może złożyć każda instytucja, m.in. przychodnia, szpital, stowarzyszenie, nawet osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Wg. definicji konkurs obejmuje działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Konkretnie środki można dostać m.in. na:

-wsparcie działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej,

-opiekę długoterminową także medyczną, domową nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarską, wsparcie psychologiczne lub szkoleniowe dla członków rodzin,

-tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem,

-przygotowanie warunków do opieki domowej,

-koordynację realizacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych….

… i wiele innych, o ile udowodni się, że są niezbędne i… nie mogą być sfinansowane ze środków publicznych!

I tu pojawia się trudność – konieczność uwzględnienia w projekcie wyłącznie usług zdrowotnych, które nie znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych NFZ albo takich, na które w NFZ nie mogłyby zostać sfinansowana danej osobie w okresie trwania projektu.

Może się zdarzyć, że usługi zakwestionowane w jednych projektach nie będą budzić wątpliwości w innych.

Dlaczego?

Ponieważ, tak w przypadku usług zdrowotnych, jak i innych projektach w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego w perspektywie 2014-2020 podstawą jest diagnoza potrzeb uczestników i dopasowanie do nich działań. Istotą jest uzasadnienie i wpisanie się w potrzeby grupy, do której kierujemy projekt, a to z perspektywy klientów, ich celów i planów biznesowych jest trudne do zrozumienia. Jednak to już kolejny wątek projektów unijnych.

Joanna Smyczek
© APAULY GROUP Sp. z o.o.