Certyfikowany Project Manager

Praktyczna wiedza i gotowe wzorce do zastosowania w organizacji,
dzięki prowadzeniu szkolenia przez doświadczonych praktyków.

Liczba jednostek JAP – 48

Liczba jednostek PDU – 24

Zarządzanie projektami coraz częściej staje się niezbędną umiejętnością w każdej sferze funkcjonowania firm i instytucji. Organizacje i ich pracownicy coraz częściej angażują się w działania o charakterze niepowtarzalnym, z jasno określonym budżetem, celem i terminem. Dlatego też, poza sektorami tradycyjnie związanymi z zarządzaniem projektami jak przemysł czy budownictwo, coraz więcej nowych branż zaczyna wdrażać podejście projektowe (administracja, edukacja, NGO).

Co WAŻNE!

Uczestnik dzięki szkoleniu certyfikowany project manager zdobywa wiedzę z podstaw zarządzania projektami i procesami w organizacji. Szkolenie w krótkiej i przystępnej formie wyposaża uczestników w kwalifikacje i kompetencje umożliwiające działanie w środowisku projektowym.

Każdy uczestnik otrzyma:

 • wzór karty projektu
 • wzór dokumentacji inicjującej projekt
 • szablony rejestrów
 • szablony strategii
 • wzór planu zarządzania projektem.

Szkolenie Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej International Project Management Association ®

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 3 dni

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Cena szkolenia: 1700 zł brutto/os.∗

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • konsultacje po szkoleniu.
 • materiały szkoleniowe,
 • usługę cateringową – przerwy kawowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia certyfikowany project manager jest zapoznanie uczestników z podstawami zarządzania projektami i procesami w organizacji.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu

 • zdobycie wiedzy z podstaw zarządzania projektami i procesami w organizacji,
 • zapoznanie się ze specyfiką pracy w projektach,
 • poznanie rożnych metodyk pracy w projekcie,
 • zdobycie umiejętności formułowania koncepcji i celu projektu oraz jego planowania.
 1. Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji
  1. Definicja i cechy projektu, terminologia
  2. Koncepcja projektu
  3. Projekt a proces
  4. Określenie celu projektu
  5. Cykl życia projektu
  6. Kluczowe osoby w projekcie
 2. Zarządzanie interesariuszami w projekcie
  1. Otoczenie projektu
  2. Projekt w organizacji
  3. Analiza i zarządzanie interesariuszami
 3. Zarządzania zakresem w projekcie
  1. Definicja zakresu projektu
  2. Struktura podziału pracy i produktów
 4. Zarządzanie czasem w projekcie
  1. Szacowanie czasu trwania zadań i etapów
  2. Diagram sieciowy
  3. Harmonogramowanie
 5. Zarządzanie zasobami w projekcie
  1. Zasoby w projekcie – rodzaje i podział
  2. Szacowanie i planowanie zasobów
  3. Bilansowanie zasobów
 6. Zarządzanie kosztami w projekcie
  1. Koszty w projekcie – rodzaje kosztów
  2. Szacowane i planowanie kosztów
  3. Zarządzanie budżetem projektu
 7. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
  1. Definicja ryzyka – zagrożeń i szans
  2. Identyfikacja ryzyk
  3. Rejestr ryzyka
  4. Reakcje na ryzyko
  5. Strategie zarządzania ryzykiem
  6. Analiza ilościowa i jakościowa ryzyka
 8. Zarządzanie zasobami ludźmi w projekcie
  1. Kierowanie a przywództwo
  2. Rola kierownika projektu
  3. Kompetencje kierownika projektu
  4. Wyznaczanie i realizacja celów
 9. Zarządzanie jakością w projekcie
  1. Definicje i miary jakości
  2. Analiza jakości  poszczególnych etapach życia projektu
  3. Narzędzia i metody pomiaru jakości
 10. Zarządzanie konfiguracją i zmianą 
  1. Koszty i ryzyko w zarządzaniu zmianą
  2. Alternatywne sposoby realizacji zmiany
  3. Uzasadnienie biznesowe zmiany
  4. Zarządzanie konfiguracją projektu
Joanna Pauly

Joanna Pauly
Project Manager, Trener, Coach

Mateusz Trzeciak

dr inż. Mateusz Trzeciak
Project Manager, Trener

Obszar WIEDZA:

 • zna podstawowe definicje, terminologię i cechy projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i ich specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania koncepcji i celu projektu,
 • potrafi zaplanować działania w projekcie.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie certyfikowany project manager kierowane jest do osób pracujących w zespołach projektowych, które aspirują do zawodu project managera, osób awansowanych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym.

Metody prowadzenia szkolenia obejmują:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Proponowane szkolenie to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w zarządzaniu projektami. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Termin szkolenia – Gliwice
08-10.06.2020

Formularz zgłoszeniowy

PDF
DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

KONSULTANT

MATEUSZ TRZECIAK

tel: +48 32 72 61 134
mobile: +48 533 323 441
e-mail: [email protected]

OPINIE KLIENTÓW

Szkoła PM, prowadzona pod przywództwem Joanny to kopalnia wiedzy, którą eksploatować można bez końca. Merytoryczne zagadnienia przedstawiane są przez prowadzących w sposób, który nie pozwala na nudę, czy choć utratę koncentracji na temacie a praktyczne podparcie przykładami realnych projektów nie pozostawia wątpliwości co do oceny kompetencji kadry. Wszystkim przyszły PMom polecam, to najlepszy wybór!
Tomasz Lemański, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach

OCENA UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLENIA:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 96%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 94%