Strona główna/Akredytowane szkolenie z zarządzania projektami IPMA-D®
Akredytowane szkolenie z zarządzania projektami IPMA-D®2020-07-07T13:23:40+01:00

Zarządzanie projektami – akredytowane szkolenie

wg standardu IPMA®

Szkolenie, które pozwala na nabycie unikalnych 28 kompetencji project managera.
Potwierdzone międzynarodową certyfikacją IPMA ®

Liczba jednostek JAP – 144

Liczba jednostek PDU – 72

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do roli kierownika projektu. Prowadzone w oparciu o warsztat zapewnia praktyczny charakter, dzięki czemu uczestnik będzie przygotowany do prac w projektach we wszystkich fazach projektu.

Co WAŻNE!

Uczestnicy poznają wszystkie 4 fazy cyklu życia projektu. Otrzymują komplet dokumentów projektowych oraz zeszyt ćwiczeń i autorski podręcznik, w którym szybko znajdą odpowiedź na problemy w realnych projektach.

Program szkolenia IPMA-D jest oparty na filozofii myślenia projektowego, porównania światowych metodyk i standardów, doskonale przygotowuje do zdawania egzaminów IPMA, PCM, PRINCE 2, PMI oraz SCRUM i AGILE.PM.

 • IPMA ® Competence Baseline 4.0,
 • Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 4.0,
 • IPMA ® Organisational Baseline,
 • IPMA ® Project Excellence Baseline,
 • Project Management Body of Knowledge, PMBoK Guide 5th Edition,
 • PRINCE ® – Skuteczne zarządzanie projektami Londyn TSO Crown,
 • Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania AGILE,
 • SCRUM Guide,
 • Standard for Program Management 3rd Edition,
 • Standard for Portfolio Management 3rd Edition,
 • Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 3rd Edition,
 • ISO 21500:2012 Guidance on project management.

EDYCJA ON LINE 

Miejsce szkolenia: Logowanie odbywa się na platformie zoom.us.  Praca w zespołach warsztatowych odbywa się również za pomocą zomm.us w tzw. breakout rooms.

Czas trwania: 18 dni po 4 godziny, 72 godziny

Godziny szkolenia: 9:00 – 13:00

Cena szkolenia: 2800 zł brutto/os.∗

Koszt egzaminu IPMA: dodatkowo wg cennika instytucji certyfikującej

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • konsultacje po szkoleniu.
 • materiały szkoleniowe.

EDYCJA STACJONARNA

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 8 dni, 72 godziny

Godziny szkolenia: 9:00 – 17:00

Cena szkolenia: 4500 zł brutto/os.∗

Koszt egzaminu IPMA: dodatkowo wg cennika instytucji certyfikującej

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • konsultacje po szkoleniu.
 • materiały szkoleniowe,
 • usługę cateringową – przerwy kawowe.

Cel szkolenia IPMA-D

Celem akredytowanego szkolenia IPMA-D jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika projektu, specjalisty ds. zarządzania projektami, członka zespołu projektowego.

Szkolenie pozwala na poznanie zasad myślenia projektowego z użyciem podejścia typu waterfall (kaskadowego) i agile (zwinnego), przedstawia przekrój metod, metodyk i standardów i uczy, jak je wykorzystać w praktyce w zależności od wielkości i rodzaju projektu oraz organizacji, w której realizujemy projekt. Dzięki praktycznemu warsztatowi uczestnicy wynoszą ze szkolenia gotowe „ściągi” do pracy w realnych projektach.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu IPMA-D

Uczestnik po zakończonym szkoleniu IPMA-D:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • nabywa kompetencje project managera w praktyce,
 • posiada umiejętność prowadzenia projektów komercyjnych i europejskich (publicznych, w tym społecznych),
 • ma możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kompetencje project managera,
 • ma możliwość zdobycia nowego prestiżowego zawodu.

Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji 

 • Definicja i cechy projektu, terminologia
 • Koncepcja projektu
 • Projekt a proces
 • Określenie celu projektu
 • Planowanie projektowe
 • Cykl życia projektu
 • Struktura podziału pracy w zespole
 • Kluczowe osoby w projekcie

Zarządzanie interesariuszami w projekcie 

 • Role projektowe
 • Otoczenie projektu
 • Projekt w organizacji
 • Struktury projektu
 • Analiza i zarządzanie interesariuszami

Zarządzania zakresem w projekcie 

 • Definicja zakresu projektu
 • Struktura podziału pracy i produktów
 • Produkty i opis produktu
 • Pakiety prac i opis pakietu pracy

Zarządzanie czasem w projekcie 

 • Szacowanie czasu trwania zadań i etapów
 • Diagram sieciowy
 • Harmonogramowanie

Zarządzanie zasobami w projekcie 

 • Zasoby w projekcie – rodzaje i podział
 • Szacowanie i planowanie zasobów
 • Histogram zasobów
 • Bilansowanie zasobów

Zarządzanie kosztami w projekcie

 • Koszty w projekcie – rodzaje kosztów
 • Szacowane i planowanie kosztów
 • Koszty:
  • bezpośrednie i pośrednie
  • stałe i zmienne
  • zadaniowe i rodzajowe
 • Histogram kosztów
 • Krzywa skumulowana kosztów

Zarządzanie ryzykiem w projekcie 

 • Definicja ryzyka – zagrożeń i szans
 • Identyfikacja ryzyk
 • Rejestr ryzyka
 • Reakcje na ryzyko
 • Strategie zarządzania ryzykiem
 • Wycena ryzyk
 • Analiza ilościowa i jakościowa ryzyka
 • Metoda EMV

Zarządzanie komunikacją w projekcie 

 • Rola i cele komunikacji
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie zasobami ludźmi w projekcie

 • Umiejętności osobiste i kompetencje kierownika projektu
 • Radzenie sobie ze stresem i automotywacja
 • Kierowanie a przywództwo
 • Podstawowe narzędzia coachingowe w pracy PMa
 • Rola kierownika projektu
 • Kompetencje kierownika projektu
 • Wyznaczanie i realizacja celów
 • Zarządzanie konfliktem w projekcie
 • Motywacja
 • Delegowanie zadań
 • Ocena zespołu

Zarządzanie jakością w projekcie 

 • Definicje i miary jakości• Analiza jakości  poszczególnych etapach życia projektu
 • Formalny przegląd jakości
 • Narzędzia i metody pomiaru jakości

Monitorowanie projektu 

 • Narzędzia i techniki monitorowania projektu
 • Earned value – założenia i zastosowanie metody

Earned Value Method – ćwiczenia praktyczne – rozwiązywanie zadań z zakresu EVM

Zarządzanie zamówieniami w projekcie i aspekty prawne realizacji projektów 

 • Prawo cywilne, prawo pracy, prawo spółek
 • Kontrakty, kary umowne, ryzyko w kontraktach
 • Rodzaje umów
 • Roszczenia

Zarządzanie konfiguracja i zmianą 

 • Prowadzenie dokumentacji zmian
 • Zasoby do realizacji zmian
 • Koszty i ryzyko w zarządzaniu zmianą
 • Alternatywne sposoby realizacji zmiany
 • Uzasadnienie biznesowe zmiany
 • Zarządzanie konfiguracją projektu

Zarządzanie integracją w projekcie 

 • Dokumentacja projektu – rola i znaczenie
 • System dokumentacji w projekcie

Warsztat praktyczny egzaminacyjny – 16 godzin dydaktycznych

Ćwiczenia praktyczne do egzaminu IPMA, testy próbne IPMA, powtórzenie materiału.

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie IPMA-D® kierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych project managementem, szczególnie do tych, którzy pracują lub chcą pracować w zespołach projektowych, chcących pracować w zawodzie project managera, przygotowujących się do pisemnego egzaminu IPMA.

Szkolenie pozwala na poznanie zasad myślenia projektowego z użyciem podejścia typu waterfall (kaskadowego) i agile (zwinnego), przedstawia przekrój metod, metodyk i standardów i uczy, jak je wykorzystać w praktyce w zależności od wielkości i rodzaju projektu oraz organizacji, w której realizujemy projekt. Dzięki praktycznemu warsztatowi uczestnicy wynoszą ze szkolenia gotowe „ściągi” do pracy w realnych projektach. Dlatego szkolenie jest przeznaczone dla każdego, kto chce zapoznać się z szerokim przekrojem 28 kompetencji project managementu.

Program realizowany jest metodami warsztatowymi z użyciem takich metod, jak:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • zadania.

Grupa pracuje w zespołach warsztatowych z użyciem autorskiego zeszytu ćwiczeń i podręcznika, szablonów i wzorów dokumentacji projektowej do zastosowania w realnych projektach poza salą szkoleniową.

W edycji szkolenia on-line uczestnicy otrzymują wydrukowane wersje materiałów drogą pocztową oraz dostęp do ich wersji on-line.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

XIV edycja on-line 

Termin szkolenia / ON-LINE – edycja otwarta
15-17.07.2020 (1. zjazd)
22-24.07.2020 (2. zjazd)
29-31.07.2020 (3. zjazd)
Łącznie 9 dni 72 godziny dydaktyczne

XV edycja on-line 

Termin szkolenia / ON-LINE – nabór zamknięty 
12-14.08.2020 (1. zjazd)
19-21.08.2020 (2. zjazd)
26-28.08.2020 (3. zjazd)
Łącznie 9 dni 72 godziny dydaktyczne

XVI edycja stacjonarna 

Termin szkolenia / zjazdy- Gliwice
05-06.09.2020 (1. zjazd)
12-13.09.2020 (2. zjazd)
19-20.09.2020 (3. zjazd)
26-27.09.2020 (4. zjazd)

Łącznie 9 dni 72 godziny dydaktyczne

Formularz zgłoszeniowy

PDF
DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

KONSULTANT

MATEUSZ TRZECIAK

tel: +48 32 72 61 134
mobile: +48 533 323 441
e-mail: [email protected]

OPINIE KLIENTÓW

Szkolenie IPMA D poprowadzone rewelacyjnie, pełen profesjonalizm. Najlepszym dowodem na to jest 100% zdawalność naszej grupy.:) Polecam serdecznie.
Paulina Major, Politechnika Śląska

To było jedno z najlepszych szkoleń w moim życiu! Dowiedziałem się wielu cennych i wartościowych informacji. Dodatkowo poukładało mi wszystkie metodyki zarządzania projektami. Dziękuję Tobie Joanna Pauly, a także całej organizacji szkoleniowej Szkoła PM!
Filip Liebert Politechnika Śląska

Dziękuję bardzo za ciekawe, wartościowe i owocne seminarium! Muszę przyznać, że z powodu długich delegacji w pracy nie wziąłem udziału w ostatnich konsultacjach oraz niestety nie usiadłem do materiałów w domu przed egzaminem, a zdałem z zadowalającym dla mnie wynikiem, co świadczy o jakości prowadzonych warsztatów! Jak widać, można z nich wiele wynieść. (braki mogę uzupełnić samodzielnie dzięki profesjonalnym materiałom). POLECAM WSZYSTKIM, SAM CHĘTNIE WRÓCĘ
Mateusz Mączka,  FCC Polska

OCENA UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLENIA:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 96%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 94%